Dagpenge eller hvad?

Dagpenge eller hvad? Signe-25
Hvis man skal føde efter man lige har afsluttet en videregående uddannelse får man så dagpenge i barselsperioden eller? Man skal jo som studerende senest melde sig ind i fagforeningen 14 dage efter man er blevet færdig og så har man ret til dagpenge, men har man så også ved fødsel?

Du får kun dagpenge anonym
hvis du er medlem af en Akasse. Ellers må du bede kommunen om kontanthjælp.

barselsdagpenge kvinde-42
ligesom man får sygedagpenge hvis man er syg - begge dele administreres af kommunen og har intet med kontanthjælp at gøre.

Men spørg i din kommende a-kasse eller fagforening - gå evt ind på deres hjemmeside og se om der står noget.

Og held og lykke med både eksamen og baby

hmm Signe-25
Ok kontanthjælp vil jeg ikke på. men må undersøge det nærmere og vente hvis det ikke kan lade sig gøre uden kontanthjælp.

Men tak for dit svar :-)

Tak :-) Signe-25
Altså man kan få dagpenge hvis man melder sig ind senest 14 dage efter sidste eksamen og så er deres svar på hjemmesiden at så burde man også kunne få barselsdagpenge fra sin kommune, når man er berettiget til dagpenge andetsteds fra. Men "Burde" er jo bare ikke sikker nok. Ville gerne være helt sikker :-) ...er der et fast beløb for barselsdagpenge ? eller er det individuelt?

Fandt flg. Mefe
Hej Signe

Kravet for at modtage barselsdagpenge ses her:

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

LOV nr 566 af 09/06/2006 (Gældende):


Kapitel 6

Beskæftigelseskrav

§ 27. En lønmodtager har ret til barseldagpenge fra kommunen, når den pågældende

1) har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer,

2) ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis der ikke havde været ret til dagpenge efter denne lov,

3) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller

4) er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

Stk. 2. I opgørelsen af 13-ugers-perioden i stk. 1, nr. 1, indgår perioder, hvor lønmodtageren har

1) arbejdet som lønmodtager,

2) arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende umiddelbart forud for arbejdet som lønmodtager og med virksomheden har opfyldt beskæftigelseskravet efter § 28,

3) modtaget dagpenge efter lov om sygedagpenge eller dagpenge efter denne lov,

4) modtaget arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor,

5) afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse,

6) modtaget godtgørelse i en opsigelsesperiode fra Lønmodtagernes Garantifond eller

7) været omfattet af en arbejdskonflikt.

Stk. 3. Ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1 er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 1 år, hvor der er udbetalt orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov. Der ses endvidere bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der efter lov om social service er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af et handicappet barn i hjemmet eller efter samme lov er ydet vederlag ved pasning af døende eller efter denne lovs § 26 er ydet dagpenge til forældre med alvorligt syge børn.


Vejledning om ret til orlov og dagpenge ved barsel

VEJ nr 9469 af 01/07/2006 (Gældende):

"5.4. Tidspunktet hvor beskæftigelseskravet skal være opfyldt

Forælderen skal efter barsellovens § 29, stk. 1, som hovedregel opfylde beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor fraværet starter.

En forælder har dog også ret til barseldagpenge, når forælderen efter fraværets begyndelse opfylder kravet i lovens § 27, stk. 1, nr. 2, om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse.

Denne bestemmelse har betydning for de forældre, der føder eller adopterer før afslutningen af deres uddannelse, men som inden for den almindelige orlovsperiode på 46 uger efter fødslen eller adoptionen opfylder beskæftigelseskravet om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse. Bestemmelsen kan også have betydning for andre personer, hvis de efter fødslen eller adoptionen – men inden udløbet af orlovsperioden på 46 uger – opfylder beskæftigelseskravet i barsellovens § 27, stk. 1, nr. 2. Der kan f.eks. være tale om personer, der vender hjem fra udlandet, og som kan dokumentere, at de ville være indtrådt i retten til arbejdsløshedsdagpenge, hvis de ikke havde ret til fravær efter barsellovens kapitel 4.

Ved udskudt orlov skal beskæftigelseskravet være opfyldt på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov holdes."

Du kan finde begge henvisninger:

http://147.29.40.91/_SHOWF_A658635865/1616&A20060056630REGL&0001&000002

og

http://147.29.40.91/_SHOWF_A658635865/1616&C20060946960REGL&0001&000006

hilsen

Ann

Ps - du kan ikke selv bestemme om du vil have kontanthjælp, idet du som det fremgår af ovenstående skal opfylde nogle konkrete betingelser for at have ret til barselsdagpenge.

held og lykke

Ann

Tusind tak Signe-25
Tusind tak for dit svar og linksene. Jeg mente også bare at jeg ville ikke have lyst til at komme på kontanthjælp også fordi jeg ikke ville have råd til at leve på en kontanthjælp. Men endnu engang tak for dit svar :-)

Får man fuld kontanthjælp? hannah1
Eller får man det nedsat?
Én af mine elever fik kun udbetalt 60% kontanthjælp, da hun var på børnepasningsorlov. Og det var ikke meget skal jeg hilse og sige.

Hej