Danmark og intolerance.

Danmark og intolerance. karpa
Det må siges der har været en hel del gang i debatten den sidste års tid herhjemme i Dk. Som bekendt også medført udenlandsk deltagelse.

I den forbindelse er der nævnt nogle lovoverskridelse fra hovedaktørerne i denne debat.
F.eks Pia K. Der går rygter om at vil blive sagsøgt i følge racismeparagrafen eller var det injuriloven eller blasfemiloven. Nå, men hun står til 0,4-2 års fængsel--siges der.

Men hvad er det så for nogle love.
Disse love gælder jo også for den
offentlige debat her på siden..!
Vi starter for enden. Det følgende må gerne Printes ud.
Straffeloven:
Forbrydelser mod offentlige orden og fred.

§140: Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet bestående religions samfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.
Dette er blasfemiloven
§155: Misbruger nogen, som virker i offentlig tjeneste eller hver, sin stilling til at krænke privates eller offentliges ret, straffes han med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder. Sker dette for at skaffe sig eller andre uberettiget fordel, kan fængsel indtil 2 år anvendes.

Sraffeloven:
Freds og ærekrænkelser:
§ 266b: Den, der offentlig eller med fortsæt til udbredelsen i en videre freds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk 2: Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.
Dette er Racismeparagraffen.

Straffeloven
Freds og ærekrænkelser:
§ 267: Den der krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Det er disse love der hjemsøger mange af DFs samt nogle andre partiers regeringsmedlemmer. Nu kommer så det sjove---DF er selv storbruger af disse love, mod fornærmende og krænkende udtalelser mod dem selv.
Så må man jo håbe flere dabatører tænker sig om---da disse love jo skal sørge for denne offentlige ytringsfrihed som man jo kun kan påkalde sig under ansvar overfor domstolene.!!!!

:):):) modild
Tjahh.... jeg er bange for, at rigtig mange ikke rigtige fatter, at de love eksisterer. "Man" er kommet ind i en kedelig vane, og selv om "man" læser disse love, er "man" ikke i stand til, at se problemerne i den stundende debatform.

En stille gennemlæsning skulle ellers nok kunne give stof til eftertanke... hvis "man" er i stand til at tænke midt i sit maveonde.

Jeg tror og håber, at den anmeldelse der har set dagens lys, vil afstedkomme en ændring i den almindelige adfærd. Det er nok naivt, men jeg tror det.:)

Det er den mest skadelige periode i mands minde, for folkesjælen som for landet, vil jeg mene.

V.H. Modild

Lovene er en joke Anonym
og derfor blev det nævnt ved vedtagelsen af dem, at de kun skal bruges i særligt grove tilfælde. -Det betyder at politikerne med 99,99% sikkerhed går fri.

Der har været mange anmeldelser siden de blev vedtaget, men hvad har det hjulpet???

Jo jo, og så er der Anonym
os der synes at det er en god ting at kalde en spade for en spade og en skovl for en skovl... og egentlig er græsk-katolsk over for om nogle bliver fornærmede.


Det er en sund debat, hvor tingene ikke bliver pakket ind i vat, som det gjorde i 90´erne, hvor problenerne også eksisterede, men hvor ingen turde tale om dem.

Cut-and-paste 1-2-3
Hej Karpa
Hermed lidt "Cut-and-paste" fra gårdsdagens leder i information. Jeg synes den er hamrende god og at den berøre det helt centrale i "debat" klimaet i dk. Hvor ender det, hvad gør det ved os og er resultatet virkelig en pris som Fogh er villig til at betale for sit projekt...............

Når det gælder den langsigtede strategi, har Anders Fogh Rasmuusen aldrig lagt skjul på sin prioritering. Det vigtigste i politik er ikke at regulere igennem lovgivning, men at ændre holdninger. Ud fra den målestok kan statsministeren konstatere, at han igennem sin snart fem-årige regeringsperiode har haft ganske betydelig succes. Spørgsmålet er så, om han i den forbindelse vil medtage et af de mest markante holdningsskift, der er sket i denne periode.

Til tider har han taget stærkt til orde imod ten-denser til, at den stramme udlændingepolitik kammede over religionsbestemte fordomme og i noget, der minder stærkt om racisme. Men i andre perioder har meldingerne været mere tvetydige. Som mange andre, der nu om dage udlægger, hvad der er politisk korrekt, forsøger han at begrænse racismens modbydelighed til at omfatte et meget lille mindretal.

Det har været muligt, fordi det rent faktisk kun er temmelig få, der har fået domstolenes ord for, at de har ytret sig racistisk. Langt de fleste anmeldelser er strandet hos politiet, fordi vurderingen har været, at de pågældende sager ikke kan føre til en fældende dom. Hvad der utvivlsomt er korrekt. Med god grund har landets dommere været meget tilbageholdende i sager af denne karakter.

Det var til at forudse, da racismeparagraffen i sin tid blev indført i dansk lovgivning. Der lød stærke advarsler, ikke mindst fra markante fortalere for ytringsfriheden. Men Folketingets daværende - og store - flertal mente utvivlsomt, at de gav et godt bidrag til kampen mod racistiske ytringer. De fandt det ikke tilstrækkeligt at imødegå sådanne meninger i åben debat.

De forløbne tre årtier har vist, at de tog fejl. Udeblevne domfældelser i sager, hvor der efter almindelig sund fornuft ikke kan være tvivl om disses racistiske karakter, har udvidet rummet for ytringer, der er dybt fordomsfulde og nedsættende om mennesker af anden tro og etnisk herkomst. De, der fremsætter dem, kan henvise til, at de blot gør brug af deres grundlovssikrede ytringsfrihed.

Dermed er også dette begreb blevet offer for en udvanding. Når nogle ytrer kritik af forhånende tegninger af profeten Muhammed, får de øjeblikkeligt tillagt det motiv, at de vil begrænse ytringsfriheden. Hvad de har gjort, er imidlertid blot selv at bruge denne frihed. Men her har netop statsministerens ytringer og holdninger i forlængelse af Jyllands-Postens tegninger for godt et år siden trukket dybe spor. Han fik det fremstillet, som om han kunne tænkes at krænke ytringsfriheden, hvis han kritiserede avisens initiativ eller tog et møde med en gruppe utilfredse ambassadører fra islamiske lande.

Blandt Fogh Rasmussens kritikere er det blevet udlagt som følgagtighed over for det parlamenta-riske støtteparti. Men langt snarere er der tale om en opportunistisk bekræftelse af de fordomme, der efter mange politiske magthaveres opfattelse her-sker i betydelige dele af befolkningen. Eller sagt mere parti-taktisk: Dansk Folkeparti skal ikke have lov til at løbe med dem alle.

Vurderingen er ikke forkert. Men de politisk anvarlige kan i sandhed bebrejdes, at de igennem de senere år selv har bidraget til stadig mere angst og frygt og dermed også fordomme over for borgere med muslimsk baggrund. Resultatet er, at de mest primitive opfattelser af islam florerer. Muslimer skæres over én kam. De kan frit gøres til genstand for forhånelser - i Dansk Folkepartis Ungdom såvel som Radikal Ungdom. Det er blevet en acceptabel adfærd, der kan udløse et godt grin og styrke det 'kernedanske' sammenhold.

Hvorfor er det blevet muligt?

Blandt andet fordi den officielle politik i ekstrem grad har misbrugt begrebet 'integration'. Det er blevet synonymt med, at 'de' skal være som 'os'. Det krav er håbløst at få opfyldt, selv med generationers tålmodighed. Derimod er integration mulig, hvis den hviler på gensidig respekt for forskellige religioner og nationaliteter. Her i landet lever der f.eks. et betydeligt antal engelsk-talende mennesker, der aldrig har gjort sig den ulejlighed at lære brugbart dansk. Ikke desto mindre fungerer de som integre-rede borgere.

Fundamentale holdninger er blevet ændret igennem de senere år. Racistiske ytringer er blevet gangbare i mange danske miljøer - selv om de stadig ikke må kaldes for det, de er. De, der anslår den politiske tone i landet, har et meget betydeligt medansvar. Det gælder både politikere og væsentlige dele af medierne. De har været tvetydige i deres begrundelser for de successive stramninger af udlændingelovgivningen, og de har ikke mindst vægret sig ved at træde direkte og markant op imod den voksende racisme. Disse undladelsessynder betyder, at der vitterligt er noget galt i Danmark

Danmark har ikke intolerance.... hmmm....
De kan bare lære at tilpasse sig samfundet - i stedet for at gå og stjæle fra os andre. På mit kollegie var der 50 indbrud lørdag aften - og det var de snothvalpe fra ghettoen. Jeg er så pisse træt af folk der hyler over, at vi skal acceptere dem - jeg vil sku ikke acceptere dem hvis de går og stjæler fra os - de er nasserøve, lever af penge fra regeringen - og så går de fandeme og stjæler fra studerende!! Hele bundtet burde blive sendt hjem - og så kan de sku hyle så meget de vil - jeg gider ikke høre på det mere! Det er slut med tolerance overfor det skidt!!

Rigtigt, gæve Q Modild fan
Modild har ret: "Det er den mest skadelige periode i mands minde"

Og hvad har gjort den så skadelig? En tåbelig indvandring af muslimsk herkomst - de forstår hverken humor eller satire.

Jeg skriver ikke sådan fordi jeg har brug for et hadeobjekt, men fordi det er den skinbarlige sandhed. Før muslimer i hobetal kom til DK og vesten var det ikke nødvendigt med aflyste opera og teaterforestillinger, censurerede bog- og filmmesser, tegnere, malere og digtere som modtog dødstrusler og måtte gå under jorden.

Du er jo bare............ Hahahihaha
......reaktionær.
Tiden hvor alle troede at lille dannevang kunne brødføde alverdens flygtninge, bærme og håbløse eksistenser er heldigvis forbi.
Du sidder bare og nostalgerer over tiden hvor sosserne slikkede de radigale et vist sted.

Det springende punkt: Hahahihaha
"De fandt det ikke tilstrækkeligt at imødegå sådanne meninger i åben debat."

Nej, det gjorde de ikke, og hvorfor mon?
Såfremt man virkelig HAVDE en åben debat, så ville man bare komme til det resultat, at afskaffelsen af positiv særbehandling af indvandrere ved fordeling af boliger mm. IKKE kvalificerede racisme.

I stedet lovgav man i det håb, at kunne give mennesker, med en rimelig indstilling til hvad vi med ret kan forvente af vore indvandrere, i retning af tilpasning mv. mundkurv på.

Heldigvis er domsstolene, i dette tilfælde, åbenbart mere realistisk indstillede.

Husk endelig............... Hahahihaha
..........at det er meningen vi skal acceptere alt hvad de idioter byder os, i kulturrelativismens hellige navn. Alt andet er jo racisme, ifølge visse formørkede debattører herinde. De formår sikkert selv at se nuancer i deres ordskvalder, men den praktiske effekt er netop som beskrevet.

Buenos Dias 1-2-3 :) modild
Jeg vil bidrage med endnu en leder, denne er fra ugebrevet Mandag Morgen, der ligeledes har gjort sig nogle tanker om den stundende danske mentalitet.

http://mm.dk/default.asp?indhold_id=136&emne=leder

Mandag Morgen anskuer de seneste begivenheder i lyset af Muhammad-krisen, og vægter ”værdien” af begivenhederne. Udadtil var JP’s tegninger mest alvorlig, men indadtil er det ugebrevets holdning, at ”Her er provokationerne fra medlemmerne af Dansk Folkeparti med til at tegne et ubehageligt billede af holdninger og strømninger i dele af befolkningen”

Et er, hvad unge mennesker kan finde på i en brændert, og at der rent faktisk viste sig at være en række fremtrædende medlemmer af partiet til stede tillige.
”Ét andet er, når partiets formand bagatelliserer og delvist bakker op om provokationerne, og efterfølgende også forsvarer offentliggørelsen af endnu grovere tegninger i partiets eget organ Dansk Folkeblad.”

Og endvidere:

” Faktum er, at man sidder tilbage med en klar fornemmelse af, at det i visse kredse kan udvikle sig til en national folkesport at gøre nar af, håne og latterliggøre andre civilisationers dybeste følelser og stærkeste værdier i et naivt og imbecilt forsøg på at forsvare vores egen ytringsfrihed”

Og denne:

” Ytringsfrihed er ikke lig med ansvarsfrihed, og det er både hult og forstemmende, når disse selvbestaltede ytringsfrihedskæmpere misbruger et af demokratiets vigtigste redskaber i primitive korstog mod andre religioner. Ytringsfrihed skal udøves med stor respekt og dyb ansvarsfølelse, ellers undermineres og forsimples begrebet. Det er netop, hvad der sker, når ekstreme kræfter ud fra snævre politiske mål – eller blot for at genere og provokere – misbruger ytringsfriheden til at lægge hele folkeslag og deres kultur for had.”

Jeg kan jo kun erklære mig helt enig i deres synsvinkel,d a det jo rent faktisk er det jar advokerer for.:)

Men læs selv hele lederen, det er formodentlig også noget for dem, der jo omtales som handlende naivt og imbecilt.:)

V.H. Modild

Hadeobjekt modild
er ikke særlig befordrende, så prøv at undgå at det ender der alligevel, for mig at se, er du tæt på.:)

Jeg ville undersøge den danske folkekarakter, inden jeg så entydigt begav mig ud i en bestemmelse af, hvad der er årsag og virkning... men det er vel ikke lige noget for dig? :)

Lad mig sige det kort, det er et yderst beskedent og vældig snævert verdensbillede, du render rundt med.

V.H. Modild

Jeg er bange for, modild
at du ikke har fattet meget af, hvad der her diskuteres. Huh?

V.H. Modild

Kan du pege modild
på noget konstruktivt i denne debat, hvor en spade er en spade og man ellers er ligeglad med at fornærme andre?

Hvor er det lige, at den har bidraget? Jeg er klar over, at den i det mindste lindrer det maveonde de implicerede lider af, men ellers?

V.H. Modild

det er en ommer boris karloff
Der bliver skrevet side op og side ned om danskernes intolerance, men hvad med intolerancen fra muslimernes side, det er måske ligemeget, det gælder måske kun den ene vej, ligesom racismeparagraffen. Hvad med alle de racistiske overfald begået af muslimer imod danskere, det er da i allerhøjeste grad racistisk, når det kun går ud over en bestemt befolkningsgruppe. boris karloff

Buenos ;-) 1-2-3
... ja jeg kan jo kun erklære mig helt enig i lederen.

Noget der undrer mig ........... ja det er der sgu sådan set meget der gør ...... men noget af det der undrer mig mest, og som MM peger på, det er Fogh's mangel på udadvendt initiativ. Manden MÅ sgu da kunne se at denne udvikling skader DK's "branding", men alligevel gør han ikke meget for at ændre det. Hvor er hans statsmandsskab, hvor han som leder er med til at udstikke en kurs og sætte en anden dagsorden. Han har jo gjort det før (smagsdommere osv) så det er jo ikke fordi at det ikke findes i hans værkstøjskasse ....... og så er vi tilbage ved Informations leder.:

"Blandt Fogh Rasmussens kritikere er det blevet udlagt som følgagtighed over for det parlamentariske støtteparti. Men langt snarere er der tale om en opportunistisk bekræftelse af de fordomme, der efter mange politiske magthaveres opfattelse her-sker i betydelige dele af befolkningen. Eller sagt mere parti-taktisk: Dansk Folkeparti skal ikke have lov til at løbe med dem alle."

Og læser man BT's leder fra igår bekræfter det faktisk Informations påstand.:

"De sidste uger har udløst mange overvejelser om, hvorvidt velfærds-dagsordenen eller udlændingedagsordenen bedst kan holdes i live frem til valget. Mon ikke begge dagsordener holder hele vejen, og mon ikke det afgørende bliver det politiske lederskab?"

Dvs. at Fogh har en interesse i at fastholde det negative fokus udfra snævre strategiske interesser ............... DET er fandme uhyggeligt og utroligt at han er SÅ kynisk, men forklarer omvendt meget godt, det ellers uforklarlige.

Slutteligt tænker jeg på MM's påpegning af at ytringsfrihed ikke er lig med ansvarsfrihed og så tænker jeg på det gamle venstre slogan "frihed under ansvar" ............... gud ved hvad der er blevet af det ??

På en officiel Venstrehjemmeside kan man læse følgende i et debat indlæg.:
"FRIHED UNDER ANSVAR er en ledetråd for Venstre og for alle venstrefolk. Dette grundlæggende liberale princip skal sikre den enkelte borger mest mulig frihed til at forme sit eget liv – til gavn for os alle i samfundet. Men friheden skal udfoldes under ansvar for andre. Grænsen for den enkeltes frihed går der, hvor den begynder at gå ud over andre"

Buen dia a udsted.........

;-)
1-2-3

hmm karpa
Hvem er de skyldige? Du har allerede lavet din egen lyndomstol. Kender du til hekseafbrændinger?
Dit indlæg er injurende hvi¨s du ingen beviser har.
At betale 35000-kr.

Hola1-2-3 modild
Man kan lidt drilsk spørge: "Hvad blev der af de liberale værdier"?

Jeg tror du har en pointe i, at de er begravet i strategiske magtinteresser. Det er sgu fattigt, huh?

Jeg kan ikke huske en periode, hvor argumenter har været så ringe som vi ser dem nu. Jeg tænker, at noget af forklaringen er, at Venstre er ude i et andet ærinde end de proklamerer, og at de ved den lejlighed har taget midterbanen. Men midterbanen indeholder en retorik og nogle forståelsesrammer, de ganske enkelt ikke kender, og som voldsomt forstyrrer sammenhængen i deres udmeldinger.

De formulerer sig da som midterparti uden at have de fornødne kvalifikationer eller ordforråd. :)

Men ud over disse lidt ubegavede tendenser, er det virkeligt utroligt, at de værdier der nu smides over bord eller ud med badevandet, kan være mindre værd, end den magt som Fogh stræber efter og med al magt vil fastholde, tilsyneladende koste hvad det vil.

Det er bare ikke godt.

Hasta luego

V.H. Modild

Hmmm... modild
Der skal jo en anmeldelse til, før domstolene kan agere. Lad os se, hvad de sker med den anmeldelse, der er indløbet mod DF.

Udfaldet er jo temmelig interessant.:) Jeg tror Pia og Co bliver overrasket.:)

Jeg tør godt binde an med en beskrivelse af anarkiets præmisser.:)

V.H. Modild

hmm-hmm-hmm karpa
Ja det har du ret i Boris.
Viste du at en af de store domme i følge racismeparagraffen har den ekstreme muslimske gruppe Hitb ut tahir. Da de opfordrede til at dræbe jøder i DK. Jeg ved så ikke lige om denne gruppe er blevet forbudt i DK.
Andre domme er jo interressante:
En fagforeningsmand ville ikke sammenlignes med DFs racisme. Dette kostede ham vist nog 35000-kr.
Sagen rejst af DF.
En anden interressant sag:
FCKs af gående træner for 4-5 år siden blev svinet til af 2 journalister for noget han ikke havde gjort. Han vandt en injuriesag dog først ved en højesteretsdom (5 år efter). Han fik 20000-kr i erstatning.

Aldrig har disse love været vigtigere.
Forstår du begrebet Anarki eller den som graver en grav...!
Hilsen HMM-HMM.

hmm2 karpa
Hej Modild. De liberale værdier- De er sku da stærkt overophedede-ligesom husmarkedet.
Nu siger det snart bang.
Nb: køb hus i sverige mens man stadig kan.

Er du her? Hans Kurt
Jeg troede du sad til fællesmødet nede i "Ungeren" og diskuterede voldelige gadekampe og om hvordan man ikke respektere demokratiets afgørelser.

Eller også at du var igang med dit kvalmende røvslikkeri på islamisterne, som du gør i en sådan grad at du er brun mellem dobbelthagerne.

Jeg er sikker på modild
at du er pave-stolt af din indsats her. Det er jo virkeligt et indlæg, der bidrager betydeligt til emnet.

Jeg personligt tror, du har anstrengt voldsomt, for at opnå en så vedkommende kommentar.:)

V.H. Modild

Overhovedet ikke Hans Kurt
Tværtimod synes jeg det er beskæmmende at der findes folk som dig, der overhovedet gør det nødvendigt at bringe sådanne emner på banen.

Og du kan modild
sikkert også tydeliggøre dine tågede formuleringer? :)

Prøv det.... og kom i vanskeligheder.... igen.:)

Tsk tsk tsk

V.H. Modild

Tillæg til indlæg karpa
I følge tekst tv tirsdag d.17/10. Er der faldet 3 domme indenfor de nævnte paragrafer for nylig. Det ser ud tilo at nogen er ved at vågne op nu. Godt.

Nixen Hans Kurt
De tågede, teoretiske og virkelighedsfjerne formuleringer lader jeg gamle hash-vrag og hippie-tumper som dig om.

Engang imellem popper du så op til overfladen og forsøger at foregive at du er trådt et skridt op af evolutionens stige, hvor det imidlertid tydeligt fremgår for rationelt tænkende, at dine to tilbageværende delvist fungerende hjerneceller enten er stødt sammen og kortsluttet eller også at du har fået endnu et "bad trip".

Tilbage til kollektivet med dig gamle syre-tosse og halal-hippie.

Det sikreste er nok modild
for en knaldperle som dig, ikke at begive sig ud i en debat med undertegnede, det ville nemlig betyde, at du ville tilkendegive dine virkelge mangler overfor dette forum.:)

Der er simpelthen så utrolig mange af jer.:) hahaha

Hvis I skal fastholde en argumentationskæde, går det helt galt, simple spørgsmål der skal virke opklarende på jeres tyndskid, kan I heller ikke finde ud af at besvare.

Det er dels morsomt, dels uhyggeligt især set i lyset af jeres utrolige store lyst til at svine andre til.

Der er nu noget patetisk over sådan en samling vadmelsklædte bonderøve.

Men forsøg dig endelig med lidt debat.:)

Mange andre end dig er løbet ud i lortet, når først i skalsandsynliggøre det rimelige i jeres holdninger.

Patetetisk

Jeg har ingen intention Hans Kurt
Om en debat med dig - så lavt kan jeg simpelthen ikke synke.

Du vil så gerne fremstå som intellektuel, men når man læser dine tågede indlæg igennem består de i virkeligheden kun af en sværm af selvmodsigelser og absurde hjemmestrikkede "teorier".

Jeg har set hvad der sker for dem, der forsøger at debattere med dig - du ignorerer deres argumenter og tromler frem med dine egne påstande, som var de det rene sandhedsserum, alt imens du kalder dem knaldperler og diverse andre skældsord.

Du er langtfra så intelligent som du selv tror, men den manglende selverkendelse er typisk for folk som dig, der tror I har patent på sandheden og de rigtige meninger.

Du lever i en teoretisk drømmeverden - en skam der ikke i ny og næ er kommet en forbi og har taget dig ud af skabet og støvet dig lidt af.

Det var flot modild
og så kommer 1.000 kroners spørgsmålet.:)

Kan du give et eksempel, på den helt almindelige debatform jeg bedriver? :)

Uha da da... hahaha nu bliver det svært huh? :)

Derfor er det bedre for dig og mange andre, at indtage den latterlige position du indtager.:)

Shit det er dårligt.:)

V.H. Modild

Det er nemt Hans Kurt
At give et eksempel på din debatform: "Knaldperle" og "Shit det er dårligt".

Se det var faktisk meget nemt gammelfar.

Og lige et par eksempler mere Hans Kurt
På den generelle "debatform" du praktisere:

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=808545#808545

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=808504#808504

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=70&posting=802707#802707

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=793180#793180

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=206&posting=763985#763985

Som det tydeligt fremgår har du ikke meget andet at byde på end mavesur galde gammelfar.

trættende Anonym2000
Det er meget trættende, at læse den falske muhamedanske fupflygtning modilds mange intetsigende indlæg. Det bedste er vel at ignorere pakistaneren modilds ligegyldige indlæg. Han og og andre falske flygtninges(f.eks rodvad, lady-in-red og den glade socialist) indlæg her på debatten bærer præg af deres islamofascistiske holdning,de aner næsten intet om demokrati og frihed. Men det kan ikke undre, da de kommer fra islamfascistiske diktaturer.

En rigtig dansker rodvad
kan komme med rigtige argumenter for sin påstand, den evige jagt efter alle der ikke er højrefacister, er bare muslimer. Så dum er ikke nogen rigtig dansker, for vi danskere elsker demokrati, ytringsfrihed, religionsfrihed og foreningsfrihed.

Jeg tror det modild
bliver vanskeligere end jeg troede.:) Hør her Hans Kurt, du kan finde mange flere indlæg med nogenlunde samme indhold, som dem du her har vist. Men de er jo ikke dokumentation for det du siger.:)

Det du siger er jo:

”Eller også at du var igang med dit kvalmende røvslikkeri på islamisterne, som du gør i en sådan grad at du er brun mellem dobbelthagerne.”
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=70&posting=808144

Og:

” .....men når man læser dine tågede indlæg igennem består de i virkeligheden kun af en sværm af selvmodsigelser og absurde hjemmestrikkede "teorier".”

” Jeg har set hvad der sker for dem, der forsøger at debattere med dig - du ignorerer deres argumenter og tromler frem med dine egne påstande,”
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=70&posting=808462

Det er disse udtalelser, jeg beder dig om at dokumentere eller sandsynliggøre.:)

Lad mig anbefale dig, at finde et eksempel, så du ikke kommer til at rode for meget rundet i teksterne. Et eneste eksempel, og en lille forklaring fra dig om, hvordan du ser det.:)

Det er det, jeg siger, at du ikke kan. Og som et lille kuriosum, det er der ingen der kan.:) Der er nogen der tror de kan, men hvis det skal sandsynliggøres, løber deres anstrengelser ud i sandet, hvilket jo er naturligt.:)

Lad mig hjælpe dig med at være konkret:

Hvor er jeg selvmodsigende? Hvor finder du en hjemmestrikekt teori? Hvor kan man se, at jeg taler for islamisterne? Hvor ignorerer jeg et argument? Hvor finder du en påstand fra mig, der ikke kan dokumenteres? (den sidste skulle dog være mulig at finde, men kan du? :) Nope!

Hvad er du så? :) ...... jeps.. en knaldperle. :)

V.H. Modild