Der er ulve i mosen - ikke der er kaniner i mosen !!

dandegn 1 måned 3 uger siden 3

Der er ulve i mosen - ikke der er kaniner i mosen !!

Ordsproget hedder " Der er ulve i mosen " altså der er problemer, på den baggrund virker dette latterligt:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/er-ulve-problemulve-forskere-vil-soege...

Helt og aldeles latterligt - hvad er det modsatte af en "problemulv" ???

IHS 1 måned 3 uger siden

Det hedder: ”Der er ugler i mosen”.
 
Iflg. faktaboksen ved artiklen, er en problemulv en ulv ”som ikke er sky, gentagne gange opsøger mennesker eller gentagne gange angriber husdyr trods afværgeforanstaltninger.” Så det modsatte af en problemulv er altså alle ulve der ikke er og gør som beskrevet.
 
Men bortset fra det, så ved jeg ikke hvem der opfundet betegnelsen ”problemulv”; det er ikke et juridisk begreb, og findes ikke i lovgivningen. Så der er ikke nogen juridisk definition på en problemulv.
 
Og der er flere muligheder for at få dispensation til at dræbe en ulv, end man hører om i medierne, om end dem man hører om er de mest relevante. Der står i Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt, § 12 (mine fremhævninger):
 
Dispensationer
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan, hvis der ikke findes nogen anden brugbar løsning, og fravigelsen ikke hindrer opretholdelse af den pågældende bestands bevaringsstatus i dens naturlige udbredelsesområde, fravige bestemmelserne i § 10, og § 11, stk. 1,
    1) af hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet,
    2) for at forhindre alvorlig skade, navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,
    3) for at beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,
    4) med henblik på forskning og undervisning,
    5) for at genoprette en bestand, genudsætte disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter, eller
    6) for under strengt kontrollerede betingelser selektivt og i begrænset omfang at tillade indsamling eller opbevaring af enheder af de arter, der er nævnt i habitatdirektivets bilag IV, i et antal der er begrænset og specificeret af de kompetente myndigheder.
 
I § 10 som der henvises til står der bl.a. at alle former for forsætlig indfangning eller drab af bl.a. ulve er forbudt.
I § 11, stk. 1 som der også henvises til, står der bl.a. at der er forbud mod opbevaring, transport, handel eller bytte, udbud til salg eller bytte, overdragelse, konservering eller udstilling af bl.a. ulve, der er indsamlet i naturen.
 
Bemærk at når der i nr. 1 står ”herunder”, betyder det at ”af social og økonomisk art” blot er eksempler på nogle af de bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser der kan berettige til dispensation, og at der altså findes flere hensyn der kan berettige til dispensation, der blot ikke er nævnt her.
 
Tilsvarende, når der i nr. 2 står ”navnlig”, betyder det at der kan være skader på andet end det nævnte, der berettiger til dispensation.
 
Paragraffen er næsten en kopi af Habitatdirektivet art. 16, nr. 1.
 

Luk kommentar
dandegn 1 måned 3 uger siden

Dejligt indlæg - det er fedt at nogen sætter sig så godt ind i sagerne - hatte af
Iøvrigt, jo det hedder "ulve i mosen" det hed det ihvertfald oprindeligt, det må være hørehæmmede som har hørt "ugler" i stedet for "ulve"
på sammen måde som det hedder "i stedet for" men mange nu siger "i steden for" -
 

Luk kommentar
IHS 1 måned 3 uger siden

Iflg. Wikipedia har vi begge ret. Jeg har ret i at det - idag - hedder "ugler i mosen", og du har ret i at det oprindeligt var "ulve i mosen". https://da.wikipedia.org/wiki/Ugler_i_mosen