Det længste ord du kan :0)

Det længste ord du kan :0) Nicolas
Mit bud må være:

menneskerettighedssynspunkter

Mit bud vhn
Sporvognsskinneskidtskraberfagforeningskonsulent....

så vidt jeg husker fra min skoletid, så var det faktiske "job" på 96 bogstaver, men kan altså ikke huske alle delene af ordet=-O

Det må være Jobos
menneskerettighedssynspunkterforblindeindvandre.
Bojos

her her her her her er vinderen laddyladdy
Tritinussubstitutionsakkord ... YES SIR :-D

og det er et ægte ord :0) laddyladdy
Ikke kunstigt sammensat eller noget, det har rent faktisk en fast funktion og betydning inden for musikkens verden :0)

sidste bud laddyladdy
Forudseelighedsretsikkerhed...,for at fortsætte i dit spor ;0)

Gælder det også i andre spog ronda-lee
Donaudampfschiffahrtsgesellschaftstwejdeløjtenanntkapitänaspirant.

Min far var noget i denne retning før han blev skorstenvejer.

Er der en premie for længste ord ?

Jeg vil så gerne en anden farve ferrari.
Ronda

her er den kedeligeste kludermikkel
Generalstænderforsamlingsnæstformandssuppleant.

Hvad med denne her? Ung gnu
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogochbeboer.

mit bud jacob.lykke
lidt pusserløjerligt at der er et "ø" i et tysk ord...

pusserløjerligt er nok mit bedste bud for et ord jeg rent faktisk kunne finde på at bruge..

mh Jacob

Nej H. C. Andersen havde et ord Holger
i sine eventyr på 67 bogstaver. Noget med "Overogunderkorporalgedebukkemester.

... mig83
Således er ordet fra H.C Andersens eventyr;
gedebukkebensoverogundergeneralkrigskommanderser-genten, så vidt jeg husker.

Du skal sove med undertøj på inat ronda-lee
men klog er du kære.

Jeg kommer nok og putte dig.

Ronda-lee

Det er næsten rigtigt, Holger
men der mangler stadig et dusin bogstaver.

ingen højere?? Eco..
Menneskerettighedsdomstolskonventionsparagraffer

HER! charlottethorsen
speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode

GODKENDT AF DANSK SPROGNÆVN :) Stik den!

uhh.. ligesom min mor? jacob.lykke
jeg foretrækker ellers bare at have boxers på og ikke andet.. men du er velkommen til at komme og putte mig, gider du også tage min dyne ind og lægge sengetøj på? ;)

mh Jacob

ps nyt ord: sengeilægningsassitent :D

Hvad med abcd&e
Speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode ? (Taget fra www.ubrugelig.dk)

Den er måske ikke godkendt af sprognævnet, men kun af mig *gg*

en lunge sygdom hemming
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.. det er en farlig lunge sygdom

Danmarks længste ord-KUN brugt et bogstav en gang- kan i slå den ? imri
Dværgchimpanseflok

stik den Erik Stengård
cykelinteretivsfårårsafdelingskludderstængtemængtepresident

(det er det samme som en der tror han er en præsident af alt)

cykellint... Erik Stengård
cykelinteretivsfårårsafdelingskludderstængtemængtepresident

(det er det samme som en der tror han er en præsident af alt)

meget langt lizie
speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode det er da langt

danmark længste ord Drea
undervisningsdifferentieringundersøgelsesbeskrivelsesdokumentationpraksis

Ikke et ord Neo3000
Det er jo ikke et ord som giver mening det der -.-

Længste ord Highwayman
Jerenbaneskineskidtskraberkittelforvalteroverogunderassistent...
Titlen eksistere faktisk, den dag i dag hos DSB, af den simple årsag, at der aldrig er fundet en anden betegnelse, for ham der nu gør den slags, hvad det så end måtte være..

svar på det lange ord Femmer
sporvognsaktieselskabsskinneskidtskraberfagforeningspersonalebeklædningsmagasinforvalter

mit bud er..... kithala
undervisningsdifferentieringsundersøgelsesbeskrivelsesdokumentationspraksis

her er der seriøst 224 bogstaver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! frk.-jackass
Skolefestdiskjoggymedhjælperkasketklistermærkefabriksvikarsouschefslipsenålsforbrugermagasinredaktørmedhjælpert-shirtsvaskemaskinepulverfabriksingenørafdelingsfrokostbuffetmenukortspapirmaskinestikkontaktselektrikkerstribs


hvad siger du så, er det ikke bare vildt [:)]

så jeg er lidt skuffende over de andre ord
nok ikke et ord man bruger til hverdag!!![;)]

haha denanonymeperson
HAHAHAAAHAHAHAHAHAAHA HAH AH AH AH AHA HA HAHAHAHAHAHAHAHA :D :D :D :D :D [:)]:D[:)][:)][:)]

Come on ! Lasse Christiansen
Det længste ord er speciellægepraksisplanlægningsstabilliseringsperiode

det længste jeg kan er frygten for lange ord Raikdi
Hippopotomonstrosesquippedaliofobi der lider du af frygten for lange ord:)

nej nej nej :) kegle
nok ikke det længste:

Knoglemarvstransplantationsindlægningshospitalsparkeringskælder :)

Og for at gøre det lettere.

Knogle-marvs-transplantations-indlægnings-hospitals-parkeringskælder :)

Der er faktisk noget der hedder Knoglemarvstransplantationindlægning :)

93 BOGSTAVER! Rilløø'h
MeGaaaAA lAAaaAAngt!
sporvognsaktieselskabsskinneskidtskraberfagforeningspersonalebeklædningsmagasinsforvalterinden. SLÅ DEN HVIS I ALSÅ KAAAN!!!!![;)]

Laaaangt ord Hula bula
Storstrømsbrosekspropiationskommisionsudvalgsmedlemmernesfagforening[:)][:)]

Her er ordet delt op:
Storstrømsbro-s-ekspropiation-s-kommision-s-udvalg-s-medlemmernes-fagforening

lort og latin wsa
dette ord er meningsløst

Det længeste ord er Landsbyskolelærerenkealderdomsforsøgelseskasseselskabsbestyrelsesnæstformandssuppleant

.. mit bud. Lene.
folkeskoleundervisningsdifferenteringsundersøgels
esbeskrivelsesdokumentationspraktisafslutlingsfast
lagkagebagerassistentuniformvaskemaskinerépera
tørkursus[:)]

Slå den her? 340 Bokstaver Zeth
Sporvognsskindeskidtskraberkondoktøruniformsvaskemaskinereperatørfirmakursusvejlederuddanelsesunderviserudstyrsfabrikmedarbejderuniformskrederlæremesterkontorindretningsarkitekttegningsprinterfarveblækpatrongenopfyldningsvæskeglasprofesserskægbabermaskinestrømstikadapterafbryderkontaktforsidebladstrykkemaskinekontrolørmedaljehatpussemidel Lol Jeg har Copyright på ordet dx

mit olivisa
jernbaneskinneskidtskraberforeningsformandskasketemblem

det her ord er et rigtigt ord ØøØ
speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode

HAa Dit navn feks.Tarzan
jeg-er-så-fucking-sej-så-du-tror-det-er-løgn-jeg-tror-det-her-er-det-længste-ord-nogensinde

Langt men svært ord hinkemus
Llanfairpwllgwyngyllgogeryrndrobwllllantysiliogogogoch

google det og du finder resultat om at det er en walisisk by :) 58 bogstaver [:)]

HAHA :DD
sikkerhedsbetingelser

Hmm MKJ
Så vidt jeg husker var denne her i guinness rekordbog i 1991.
landsbyskolelærerenkealderdomsforsøgerlseskasseselskabsbestyrelsesnæstformandsuppliant
86 bogstaver.

super langt ord av det var langt
methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucyl phenylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyl lysylglutamylglycylalanylphenylalanylvalylprolylphenyl alanylvalylthreonylleucylglycylaspartylprolylglycylisol eucylglutamylglutaminylserylleucyllysylisoleucylaspartyl threonylleucylisoleucylglutamylalanylglycylalanylaspartyl alanylleucylglutamylleucylglycylisoleucylprolylphenyl alanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylprolyl threonylisoleucylglutaminylasparaginylalanylthreonylleucyl arginylalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonyl prolylalanylglutaminylcysteinylphenylalanylglutamyl methionylleucylalanylleucylisoleucylarginylglutaminyllysyl histidylprolylthreonylisoleucylprolylisoleucylglycylleucyl leucylmethionyltyrosylalanylasparaginylleucylvalylphenyl alanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartylglutamylphenyl alanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyllysylvalyl glycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanyl arginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginyl valylalanylprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinyl prolylprolylaspartylalanylaspartylaspartylaspartylleucyl leucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycyl arginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginyl alanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidyl leucylvalylalanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginyl alanylalanylprolylprolylleucylglutaminylglycylphenylalanylgly cylisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysyl alanylalanylisoleucylaspartylalanylglycylalanylalanylglycyl alanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisol eucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginylisoleucyl glutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanylleucyl lysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysyl alanylalanylthreonylarginylserine

kemisk navn for titin [:O][:O][:O]

slå den din bums 10004 år ...(på tyrkisk) tuUrbo0o0o0o0o0
selaminhelloaleykumhellonasilsinabiyiiiiiiimimyimisinseniyokseviyorumsevgilimbenimsenbeniseviyornmuistebensenicokseviyorumaskimbenemkelsevichelimaskimbeniiiiiiiiiiimbensenisevilyorumoruskuheråiuyhåwjlguskglpsjuhyegfålonuebgitbanikneikigtnntttbeiøålohebekjagwzxqxcxxaswffmugmehvlgkehmustafa,recepolcaymehmetbilalsisicökseviyorumkardasleriiiiiiim


den længste ord på tyrkisk !!!![l][l][;)]

HAHA slå den!! JøllePølle
Sporvognsaktieselskabsskinneskidtskraberfagforeningspersonelbeklædningnsmagasinforvalter
[:)]

Seriøst 51 bogstaver Ipod hacker
[:)]speciallægepraksisplanlægningsstabiliseringsperiode[:)]

pølle pølle
pølle[:)]

denne her stikker i ikke Mr. Fortune
KrungThepMahanakhonAmonRattanakosinMahintharaAyuthayaMahadilokPhopNoppharatRatchathaniBuriromUdomratchaniwetMahasathanAmonPimanAwatanSathitSakkathattiyaWitsanukamPrasi. hvilket betyder Hongkong på thai.[;)]

Noob Mr. Fortune
så dr er iiiiiiiiiii og å og ø i tyrkise alfabet?