Endnu en gang svigter systemet Benny G. ved afslag i Strausbourg og afslag fra Ombudsmanden.

Endnu en gang svigter systemet Benny G. ved afslag i Strausbourg og afslag fra Ombudsmanden. webpermand-the-one
Dermed er alt opbrugt af systemer for at Benny G. kunne få oprejsning og erstatning i sin sag. [:(]

At en borger som Benny G. der uforskyldt fik ødelagt sit liv og totalinvalideret med behov for hjælp døgnets 24 timer.
En hjælp der blev ham frataget, grundet fejlfortolning af hvad en sagsbehandler havde sagt / udtalt til en lægekonsulent der så ud fra dette blev skyld i at Benny G. fik frataget døgnhjælpen. [:(]

Denne afgørelse klagede Benny over, og fik efter lang tids sagsbehandling tilkendt den nødvendige døgnhjælp igen. (Uden tilbagevirkende kraft.) Benny G. måtte i den lange behandlingstid selv betale for de timer der manglede i hans nødvendige hjælp.
Det resulterede i at Benny G. nu har stor gæld og må leve på smalkost. - Hans hjem/hus står for at skal på tvangsaktion grundet den gæld han har fået opbygget inkl. sagsomkostning.[:(]

Det er en uforkammet måde at man i Gladsaxe kom. og fra ministre side m.fl. steder behandler en mand på den måde.

Benny G. har nu kun tilbage at blive ved med at sende sin sag ud til flere politikere og steder det må ha' interesse så han måske derved kan vinde gehør for at der er sket forkert borgersagsbehandling grundet en emsig lægekonsulent.

Dette vil også blive skrevet på andre websider/debatsteder/Blog. Kopier gerne dette og send det ud til andre det måtte ha' interesse for og nødvendigt at oplyse om. Hilsen Per C


Læs lidt om det seneste skrevne her og via link: http://www.benny-g.dk/

Opdateret d. 15. september 2008

MENNESKERETTIGHEDSDOMSTOLEN 8/3/2008

Klage over Procesbevillingsnævnets afslag på fri proces i henhold til menneskerettighedskonventionens art. 6.

Der er klaget over, og rettet kritik over danske lægers "ansvarsfrie" job som lægekonsulenter.

Retsinstanserne er opbrugt, og tabt! http://www.benny-g.dk/strasbourg.htm


"Handicappet", om retten til at have et liv! http://www.k10.dk/showthread.php?t=2564

Her hvad en bruger skriver på k10 under "Handicappet", om retten til at have et liv!
Citat: Benny ja din sag bliver ikke minder ulden eller underlig det er helt sikkert , efterhånden ved man slet ikke hvad man skal sige mere , ikke andet end at vi alle her på siden hvergang vi deltager i andre forum debatter eller ligende sørger for at gøre opmærksom på din sag og ikke lade folk glemme den...

Liggyldigheden fra borgen viser mere om vores hjernedøde folkevalgte end om noget andet, det er som om at der er visse områder man bare ikke vil ind og røre ved, det er soleklart at man i et tilfælde som dit hvor man efterfølgende får at vide at man har handlet ukorrekt , burde om ikke andet så holde dig skadesløs...

men det tør man nok ikke erkende for man er hunderæd for alle de sager der vil komme efterfølgende hvor folk går økonomisk neden om og hjem fordi kommunen træffer forkerte og mange gange ulovlige beslutninger , alt sammen fra devisen går den så går den (og i din sag kunne man også godt mistænke at det var gode penge der var sparet i tiden det stod på )

Men man er godt nok magtesløs i din sag , jeg for min del vil blive ved med at bruge den som eksempel både i debatter og blogger jeg deltager i og når jeg kan komme til det ryger den også af sted til ministre og presse... men andet kan man desværre ikke gøre lige nu...

Kan kun sige at du kæmper en brav kamp og jeg er fuld af beundring over din måde at takle det på ikke mange ville have orket oven i det hele at kæmpe den kamp du gør,,,, så fortsæt med det vi er rigtig rigtig mange der bakker op om dig hele vejen ...citat slut


Herunder udvalgsbilag fra Folketinget.

Bemærk: Bilagene til de 3 udvalg er de samme. (der er 3 bilag med i PDF)

Det er også forelagt Arbejdsmarkedsudvalget.

Nyt fra Folketinget:
lørdag 20. september 2008


Udvalgsbilag

Socialudvalget - Alm. del, bilag 428 : Henvendelse af 16/9-08 fra Benny Gerhard, Søborg
Læs dokumentet her: http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/SOU/bilag/428/index.htm

Arbejdsmarkedsudvalget.
Læs dokumentet her: http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/AMU/bilag/285/index.htm


Sundhedsudvalget - Alm. del, bilag 562 : Henvendelse af 16/9-08 fra Benny Gerhard, Søborg
Læs dokumentet her: http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20072/almdel/SUU/bilag/562/index.htm


Ny tråd på k10 http://www.k10.dk/forumdisplay.php?f=69

Social FADÆSE sætter Domstolene SKAKMAT benny-gerhard
KORT FORTALT:

JEG ER 100% INVALID EFTER EN FÆRDSELSULYKKE I FORHOLD TIL ERHVERVSEVNE.
1. GLADSAXE KOMMUNE FRATOG MIG "VED BRUG AF LØGNE, 75% AF MIN HJÆLP I 2001 (JEG ER IKKE SELVHJULPEN).

2. "DET SOCIALE NÆVN" OMGJORDE KOMMUNENS BESLUTNING EFTER 3 ÅR, HVOR JEG SELV BETALTE FOR HJÆLP NOGET AF NATTEN, OG TIL TRÆNING OM DAGEN, SÅLÆNGE MIN ULYKKESERSTATNING TILLOD DET!
_________________________________________________________________________________________

Til Folketingets Ministre, Partier og Folketingsmedlemmer

Social FADÆSE sætter Domstolene SKAKMAT

Bemærkning: Det er kritisabelt, at Velfærdsministeriet i brev af 10.01.2008 bekendtgør mig med, at yderligere henvendelser vedrørende - Lægekonsulenter - "ikke vil blive besvaret. Dette betyder, at ministeren har et alvorligt forklaringsproblem om grundlaget for, hvorfor mit ellers udmærkede liv som handicappet skulle slås i stykker, og at jeg skulle ruineres på grund af "ansvarsfrie" læger og korrubte domstole der således tvinges til, at undvige fra, at dømme læger i henhold til lægeloven?

I henhold til Socialministeriets "retningslinjer" for lægekonsulenters medvirken i sociale sager, er det myndigheden (kommunen) der er lægekonsulentens overordnede, og dermed den ansvarlige for lægekonsulentens arbejde der hovedsageligt består i, at oversætte de til sagen indhentede læge- og speciallægeerklæringer. Lægekonsulenten må ikke vurdere og træffe beslutninger om en klients rettigheder til en social ydelse.


Landsdommerne i Østre Landsret fjernede "bevismateriale":


Jeg anlagde erstatningssag mod Gladsaxe Kommune ved Østre Landsret, og tabte. Socialministeriets henvisning til, at kommunen er lægekonsulentens øverst ansvarlige, holder ikke ved domstolene!

Citat: …må retten – uanset speciallægekonsulent Claus Bjerregaard udtalelse af 11. maj 2000 og formuleringen af sagsøgtes afgørelse af 5. oktober 2000 – lægge til grund, at sagsøgte var bekendt med det reelle omfang af begrænsningerne i sagsøgerens mobilitet, og traf afgørelsen af 13. oktober 2000 under hensyn til dette. Citat slut:


(Brugte citater er fra Lægekonsulent Claus Bjerregaards brev af 11.05.2000 til sagsbehandler)

Citat: 1. Statusattest ved egen læge af 19.04.2000.

Klienten er en 55 årig mand, der efter en færdselsulykke i 1983 er delvis lammet, diagnosen er tetraplegia spatica (delvis spastisk lammelse af alle 4 ekstremiteter).

Klienten behandles med skinnefiksaktion om natten for at bedre kontrakturdannelsen og egen læge advokerer for, "at der er behov for overvågning konstant fra hjælpeperson, undtagen i en 6 timers periode om aftenen". Citat slut:


Citat: Lægelige sagsakter d.d. gennemgået i forbindelse med vurdering af berettigelse af hjælpeordning i henhold til servicelovens § 77 (i dag § 96). Særligt ønskes vurderet om der er "lægefagligt" "pleje-/overvågningsbehov".

Sagsbehandler i specialgruppen for handicappede har i journalføringen beskrevet at klienten har stor interesse for cykling på normal cykel, > "som han mestrer at køre på over lange stræk". < Citat slut:

Citat: > Sagsbehandler beskriver at klienten har behov for hjælp til at tørre sig efter afføring < Citat slut:

Citat: Det er lægekonsulentens vurdering, at der en klar "diskrepans" i vurderingen som beskrevet af egen læge, og i den vurdering der er foretaget af sagsbehandler i specialgruppen for handicappede. Såfremt det (af sagsbehandler) beskrevne funktionsniveau er korrekt, "må det antages" at klienten "ikke er berettiget" til den søgte hjælpeordning. Citat slut:

Se vedhæftede fil


Venlig hilsen

Benny Gerhard http://www.benny-g.dk/velfaerdsministeren.htm

”Diskriminerende” behandling af mine ”sociale rettigheder”. benny-gerhard
Søborg d. 16 september 2008

MAIL TIL MINISTRE, PARTIER OG FOLKETINGSMEDLEMMER

”Diskriminerende” behandling af mine ”sociale rettigheder”.


Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for, at lægen ikke står til ansvar
for lægeløfte, lægeetiske regler og lægeloven (autorisationsloven).

Denne ”menneskenedbrydende” kvinde har i sin egenskab af Socialminister har i 1998 sammen med lægeforeningen kreeret ”Fælleserklæringen” der er Socialministeriets retningslinjer for lægekonsulenter, hvor kommunen er lægens øverst ansvarlige myndighed.

Af Karen Jespersen

Kronik: Hvad er god socialpolitik?

To vigtige indsatsområder
Der er især to indsatsområder indenfor socialpolitikken, som vi skal prioritere for at sikre, at vi i det danske samfund bevarer sammenhængskraften. For det første må vi arbejde for at forhindre, at samfundet opsplittes i forskellige grupper, der oplever, at de ikke har noget til fælles. Parallelsamfund skal for alt i verden undgås. Vi må stræbe efter, at alle mennesker får lige muligheder for at opnå deres mål i livet. For det andet må vi sørge for, at borgerne også i fremtiden har tilliden til, at den offentlige sektor fungerer godt, og at den imødekommer borgernes berettigede behov. At den offentlige service så at sige er tilliden værd.

Tilliden til det offentlige skal bevares
Det andet af de to store indsatsområder for at bevare sammenhængskraften er, at borgernes tillid til de offentlige systemer skal bevares. Vi må til stadighed sørge for, at have et socialt system, som imødekommer borgernes berettigede behov. Det er vigtigt, at borgerne oplever, at de offentlige midler anvendes fornuftigt og i sidste ende er med til at skabe social tryghed og retfærdighed. Ellers risikerer vi, at tilliden til det offentlige forsvinder - og at mange vil søge ud af samfundsfællesskabet for at finde trygheden på andre måder. Udfordringen er derfor at sørge for, at tilliden til den skattefinansierede offentlige service bevares.

Kronik bragt i "Social Forskning" 20. december 2007.


Sådan blev jeg ”administrativt misbrugt” af Gladsaxe Kommune.

Efterveerne af at Gladsaxe Kommunes sagsbehandler stak lægekonsulenten en ”direkte løgn” om, at jeg som erklæret 100% invalid i forhold til erhvervsevne, selv ”gik og cyklede” i lokalområdet har medført, at lægekonsulenten valgte at henholde sig til sagsbehandlerens ”urigtige” oplysninger, og tilsidesætte min egen læges faktuelle journaloplysninger. Dette har kørt mig i totalt fysisk, psykisk og økonomisk ruin.

Derved har det offentlige sparet 2.141.000 kr. på hjælp til en handicappet over en 3-årig periode, og har betydet at jeg fysisk er sat 10-15 år tilbage i forhold til tidligere års genoptrænede funktions-niveau. Mit handicap er det samme, men min fysiske tilstand er uden hjælp, blevet kraftigt forværret.

Det Sociale Nævn har den 25 maj 2005 omgjort Gladsaxe Kommunes afgørelse, og stadfæstet, at jeg er berettiget til hjælp i 24 timer i døgnet (168 timer om ugen) i henhold til Lov om Social Service. Da kommunen i 2001 ”løj mig ud af mit handicap” og fratog mig 75% af min hjælp, oppebar jeg hjælp i 128 timer om ugen!

Total retsløshed?

Ifølge ministeriets retningslinjer for lægekonsulenter, er det den kommunale myndighed der er lægekonsulentens overordnede, og dermed den øverst ansvarlige.

Jeg har tabt en erstatningssag mod Gladsaxe Kommune ved Østre Landsret, hvor landsdommerne behændigt undlod at gøre brug af min fremlagte lægedokumentation som bevismateriale, og således – sagsbehandlerens og lægekonsulentens – udtalelser der resulterede i, at jeg mistede hovedparten af hjælpen i 3 år, og at jeg derved blev gjort unødigt mere handicappet.

Jeg har tabt en retssag mod Lægekonsulent Claus Bjerregaard ved Retten i Glostrup, hvor jeg blev dømt til at betale sagsomkostninger på 25.000 kr.
Jeg skal altså betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til en ”ansvarsfri” læge der har ødelagt mit liv!

Det var Læge Jytte Hestbech der tidligere har undervist i lægeloven inden hun selv blev syg og mødte ”systemet”, der efterfølgende kontaktede mig, og bekendtgjorde mig med de ”ansvarsfrie læger”.

Jytte Hestbech har fået udgivet bogen Velfærd eller Svindel?

http://www.saxo.com/dk/item/jytte-hestbech-velfaerd-eller-svindel-om-korruption-og-magtmisbrug-i-den-offentlige-sektor.aspx?searchkeyword=jytte+hestbech&searchurl=%2fsearch%2fsearch.aspx%3fkeyword%3djytte%2bhestbech%26pagemodule%3dfront

Benny G. http://www.benny-g.dk/