Et overblik over Moseloven

Et overblik over Moseloven traellen
Mange er af den opfattelse at Moseloven er et uhåndterligt og indviklet lovkompleks. Men det er den langtfra. Den består af mere end 600 love, og selv om det måske lyder af mange, kan det til sammenligning nævnes at ved slutningen af det 20. århundrede fyldte den lovsamling der indtil da var kommet fra USA's forbundsregering, mere end 150.000 sider i lovbøgerne. Og hvert andet år føjes der omkring 600 flere love til! Så i sammenligning med dette bjerg af menneskers love tager Moseloven sig ganske ubetydelig ud. Til trods herfor indeholder Guds lov bestemmelser for israelitterne på områder som vor tids love end ikke begynder at røre ved. Lad os tage et oveblik over nogle af dem.

LOVEN OPHØJEDE JEHOVAS SUVERÆNITET. Herved adskilte Moseloven sig fra alle andre lovsamlinger. Den mest betydningsfulde af dens love var: "Hør, Israel, Jehova vor Gud er én Jehova. Og du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din virkekraft." Hvordan skulle israelitterne vise at de elskede Jehova? Det skulle de ved at tjene ham og underordne sig hans suveræne herredømme. (5 Mosebog 6:4-5; 11:13)

Israelitterne kunne vise at de anerkendte Jehova som den universelle hersker ved at underordne sig de myndighedspersoner der stod over dem. Forældre, høvdinger, dommere, præster og endelig kongen repræsenterede alle Guds myndighed. Jehova betragtede ethvert oprør mod dem som oprør mod ham. På den anden side ville de som havde myndighed, pådrage sig Jehovas vrede hvis de behandlede hans folk uretfærdigt eller med ringeagt. (2 Mosebog 20:12; 22:28; 5 Mosebog 1:16-17; 17:18-20 19:16-17) Begge parter havde således pligt til at anerkende Jehovas suverænitet.

LOVEN UNDERSTREGEDE JEHOVAS NORM FOR HELLIGHED. Det hebraiske ord for "hellig", "at hellige", "hellighed" og "helligdom" forekommer omkring 280 gange i Moseloven. Den hjalp Guds folk til at skelne mellem det der var rent, og det der var urent, og anførte omkring 70 forskellige ting og forhold som kunne gøre en israelit ceremonielt ren. Disse love gjaldt den personlige hygiejne, og de fødevarer man måtte spise, og endda fjernelse af affald. Det var til umådelig gavn for sundheden. Men de tjente også et højere formål - at bevare Jehovas gunst og velsignelse og holde folket adskilt fra de omboende folkeslags fordærvede hedenske skikke. Her er nogle eksempler:

Ifølge andre forskrifter i Moseloven medførte samleje og barnefødsel - også indenfor ægteskabet - en periode med urenhed. (3 Mosebog 12:2-4; 15:16-18) Det var ikke nogen nedvurdering af disse rene gaver fra Gud. (1 Mosebog 1:28; 2:18-25) Det var love som tjente til at understrege Jehovas hellighed og skulle forhindre at hans tilbedere blev urene. De folkeslag der boede rundt om Israel, blandede sex og frugtbarhedsritualer ind i deres afgudsdyrkelse. Til den kana'anæiske afgudsdyrkelse hørte både mandlig og kvindelig prostitution. Resultatet var et udbredt fordærv af den værste slags. I modsætning hertil holdt Moseloven tilbedelsen af Jehova helt adskilt fra seksuelle handlinger. Men der var også andre fordele.

Disse love havde til formål at lære israelitterne en vigtig sandhed. For hvordan videregives Adams synd fra generation til generation? Sker det ikke ved den kønslige forbindelse mellem mand og kvinde, og ved at de får børn? (Romerne 5:12) Det vil sige at Guds lov mindede det israelittiske folk om syndens stadige tilstedeværelse. Vi er alle født syndere. (Salme 51:5) Vi har behov for tilgivelse og for en løskøbelse for at kunne nærme os vor hellige Gud.

LOVEN UNDERSTREGEDE JEHOVAS FULDKOMNE RETFÆRDIGHED. Moseloven byggede på princippet om "lige for lige" ved strafudmålingen. Det hed for eksempel: "Sjæl for sjæl, øje for øje, tand for tand, hånd for hånd, fod for fod."
(5 Mosebog 19:21) Det ville i en retssal betyde at straffen skulle stå i forhold til forbrydelsen. Dette aspekt ved den guddommelige retfærdighed gjorde sig gældende i hele Moseloven og er indtil den dag i dag af betydning for forståelsen af Jesu Kristi genløsningsoffer. (1 Timoteus 2:5-6)

Moseloven indeholdt også forholdsregler som skulle forhindre at retten blev fordrejet. For eksempel skulle der mindst to vidner til for at fastholde en anklage. Straffen for mened, en falsk anklage, var hård. (5 Mosebog 19:15, 18-19) Bestikkelse og korruption var strengt forbudt. (2 Mosebog 23:8; 5 Mosebog 27:25) Også i forretningsanliggender måtte Guds folk overholde Jehovas ophøjede retfærdsnorm. (3 Mosebog 19:35-36;
5 Mosebog 23:19-20) Hele denne retfærdige og ophøjede lov var en stor velsignelse for Israel.

Hav en god dag. ----- Bibelen online -> http://www.watchtower.org/bible/index.htm

"Hvor jeg elsker din lov, David ben Isaj
dagen lang har jeg den i tanke."

David, konge af Israel.

Paulus om Moseloven sebl
"
Både jøder og hedninger frelses ved tro
Vel er vi begge jøder af fødsel. Ingen af os kommer fra hedenskabet! Alligevel er vi klar over, at vi aldrig kan komme til at stå retfærdige over for Gud ved at adlyde de jødiske love. Kun troen på Jesus Kristus kan sætte os i et ret forhold til Gud. Derfor har vi også sat vor lid til Jesus for ved tro på ham at stå frikendt for Gud. Ingen bliver nemlig frikendt ved at gøre gode gerninger eller ved at opfylde lovens krav. Da vi som jøder søgte at komme i et ret forhold til Gud gennem Kristus, kom vi til at se os selv som syndere. Betyder det, at Kristus tjener syndens sag? Nej, langtfra! Jeg gør kun noget forkert, hvis jeg igen prøver på at blive frelst gennem det gamle lovsystem, som netop er blevet brudt ned. For ved loven er jeg blevet dømt til døden, for at jeg kan leve for Gud. Jeg blev korsfæstet sammen med Kristus, og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever som menneske, lever jeg i troen på Guds Søn, som elskede mig og gav sig selv for mig. Denne Guds nåde holder jeg fast ved. Hvis det nemlig lod sig gøre at blive frelst ved at overholde de jødiske love, så var Kristi død jo til ingen nytte" Gal 2:14-21 http://www.udfordringen.dk/bibel/kapitel.php?ID=48&nr=2

Jeg er nok ikke så imponeret af Moseloven, som du. Synes du eksempelvis det er retfærdigt, at stene en kvinde fordi hun bliver voldtaget inde i byen (5 Mos 22:23-27)? Nej, med god grund advarede Paulus imod, at gå for meget op i Moseloven (1 Tim 1:1-11)

Jesus havde stor respekt for loven. traellen.
Han sagde:
"I må ikke tro at jeg er kommet for at nedbryde Loven eller Profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde; for jeg skal sige jer en sandhed, at snarere vil himmel og jord forsvinde end så meget som det mindste bogstav eller en lille del af et bogstav vil forsvinde fra Loven og ikke alt finde sted. Derfor vil enhver der bryder et af de mindste af disse bud og lærer folk den slags, blive kaldt ’mindst’ med hensyn til himlenes rige. Men enhver som handler efter dem og lærer andre dem, vil blive kaldt ’stor’ med hensyn til himlenes rige." (Mattæus 5:17-19)
tr.

Javel sebl
Ja, men læg mærke til, at han var kommet for at "opfylde" moseloven. Det gjorde han ved sin død, hvor han naglede moseloven til korset:

"Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred og for ved korset at forsone dem begge med Gud i ét legeme, og dermed dræbte han fjendskabet" Ef 2:15-16

Ja, Jesus havde stor respekt for Moseloven. Han vidste nemlig, at ved at opfylde den ved døden på korset, kunne "han sætte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft". Ikke uden grund formanede Paulus derfor om, at man skulle undgå for meget flerteri med moselovens bestemmelser:

"Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus, I der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet ud af nåden. For af tro forventer vi ved Ånden det håb, som retfærdigheden giver. For i Kristus Jesus gør det hverken fra eller til, om man er omskåret eller ej, men det gør tro, virksom i kærlighed.
I var kommet godt i gang. Hvem har hindret jer i at adlyde sandheden? Det er ikke ham, der kaldte jer, der har overtalt jer til det. Den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen. Jeg har den tillid til jer i Herren, at I ikke vil mene andet. Men den, der forvirrer jer, skal få sin dom, hvem han end er. Brødre, hvis jeg stadig prædiker omskærelse, hvorfor bliver jeg så forfulgt? Så var forargelsen ved korset jo borte. Gid de ville lemlæste sig helt, de, der gør jer forstyrrede!" Gal 5:2-12

Omskærelsen var tegnet på pagten mellem Gud og sin folk (og gik i virkeligheden forud for moseloven). Det er selve tegnet på denne pagt, Paulus advarer imod at tage på sig, fordi man så er forpligtet til selv at opfylde moseloven, hvilket intet menneske kan. Jesus har allerede opfyldt moseloven, så nu er den sat ud af kraft. Slut med den!

Her gælder det om at have kærlighed. traellen.
Hvis man har kærlighed overtræder man ikke loven.

"For dette er hvad kærligheden til Gud vil sige, at vi holder hans bud." (1 Johannes 5:2)

tr.

Netop.... sebl
Lige nøjagtigt: Vi skal overholde "hans bud" - ikke moselovens bud! Og hans bud defineres helt klart:

"Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og elske hinanden, som han har påbudt os" 1 Joh 3:23

"Tro på hans søns, Jesu Kristi, navn" - det er unægteligt et lidt andet bud end de mange love i moseloven. At vi skal "elske hinanden" er nok et af budene i moseloven, men det er eksempelvis ikke så vigtigt et bud i moseloven, at det var med i de 10 bud!

Nej, jeg holder fast på, at Bibelen mener det, når den skriver, at Jesus har afskaffet moseloven ved at opfylde den!

Derfor ... Anonym
" Derfor vil enhver der bryder et af de mindste af disse bud (i Moseloven) og lærer folk den slags, blive kaldt ’mindst’ med hensyn til himlenes rige." (Mattæus 5:19)

Kristus har løskøbt os fra Lovens forbandelse. traellen.
I stedet giver han os et nyt bud, at vi skal elske hinanden.

Når vi har kærlighed til hinanden overtræder vi ikke Loven.

Ølse for og ølse bag sebl
Jesus har afskaffet loven fordi han opfyldte den. Derfor advarer Paulus imod, at vi genindfører den. Den advarsel tager jeg alvorligt - det gør du så ikke!

Jeg kunne ikke drømme om, at melde mig ind i en lovreligion (altså en religion der reducerer kærligheden til at være opfyldelsen af en masse bud). Jesus har opfyldt loven, så hvis jeg tror på ham og elsker min næste, er jeg med til at opfylde loven.

Hvis jeg derimod tror jeg skal overholde alle budene, tror jeg ikke på, at Jesus opfyldte loven!

Moseloven Jens fra puppen
Der er 613 bud det er bare hvad er for nogle bud???[sol]