Filosofi

Filosofi oma
Lektorat i Filosofi
Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet, København

Ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling opslås et lektorat i filosofi til besættelse 1. august 2006.

Lektoren skal foruden forskning i filosofi varetage undervisning i filosofi på alle niveauer.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos institutleder Jan Riis Flor, tlf. 35 32 88 53, e-mail: flor@hum.ku.dk. Oplysninger om instituttet og de filosofiske uddannelser fines på http://www. mef.ku.dk.

Generelt for lektorater:
Lektoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan foruden forskning og forskningsbaseret undervisning omfatte videnudveksling med samfundet - herunder deltagelse i den offentlige debat. For yderligere oplysninger om bl.a. kvalifikationskrav henvises der til stillingsstruktur 2004, under pkt. 1.2. Lektor. Cirkulæret findes på Københavns Universitets regelsamling på http://www.ku.dk/regel/2/2049.html

Den, der ansættes, skal kunne deltage i samtlige instituttets hovedaktiviteter, herunder eksamination og administration. Det fordres derfor, at ikke dansktalende inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegner sig de hertil fornødne danskkundskaber, hvilket er en betingelse for fortsat ansættelse.

I fakultetssekretariatet skal der rekvireres en oversigt over hvilke oplysninger og hvilket materiale, der skal indsendes sammen med ansøgningen samt en liste over de parametre, der vil indgå i bedømmelsen af det indleverede materiale. Oplysningerne findes på www.hum.ku.dk/personale/bilag.html eller kan rekvireres på telefon 35 32 80 87. Der kan max. indsendes 6 publikationer, der ønskes fremsendt i 3 eksemplarer.

Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Når udvalgets bedømmelse foreligger, får hver ansøger tilsendt den del af bedømmelsen, som angår den enkelte ansøger. Bedømmelsesudvalget nedsættes så vidt muligt med repræsentanter for begge køn. Ansøgningerne vil udelukkende blive bedømt i forhold til opslaget.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til ny overenskomst mellem Finansministeriet og vedkommende faglige organisation. Til lektorater er knyttet et årligt pensionsgivende tillæg på p.t. kr. 72.213,79.

Alle kvalificerede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Ansøgninger stiles til rektor for Københavns Universitet og fremsendes med henvisning til journalnummer 401-221-632/05-4511 til Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 80, 2300 København S, således at ansøgningen er fakultetet i hænde senest 2. januar 2006 kl. 12.00.


Kvalifikationer
Filosofi

Annoncemenu
Send ansøgningTip en ven om jobbetVigtige datoer
Offentliggøres d.:
28-12-2005

Sidste dag annoncen er aktiv:
02-01-2006

Ansøgningsfrist:
02-01-2006

Virksomheden tilbyder:
Ansættelses norm: Fuldtid

Kontaktpersoner
- -
-
- (Fax)
m@il.bruges.ikke

Arbejdsgiver
Københavns Universitet - Det Humanistiske Fakultet

Besøgsadresse: Nørregade 10

Nørregade 10

1017 København K

Danmark

Send ansøgning


Annonce ID
1455406