God Mand Økseskaft.

God Mand Økseskaft. solhu
Jeg gav mandag. indlæg i rubrik POLITIK, med tittel "PRÆSIDIET TAVST",. og mine formuleringer er måske lidt krybtiske,,. Det vil her forsøges at rådes lidt bod på,..
Der blev for nogle år siden i ældre jernalder boplads i Jylland, udgtavet hvor bla blev udgravet et øksehoved, der skønnes at være af første art i Verden,.. Herduover som ældre Pløk, sømhed,, og andre almindelige sorte søm. med ydeligere andet blev udgravet..
Dette e rher i stort antal FOTOGRAFERET, og der er her efter såldles som i mit første indlæg konsteres at i andre jerns jenroverfalde er som "krone"/løvefiguer,.,samt andet som "Danebrog",. der meddles at kune konsstateres såledles at være fra at ASYROLGISKE tavler i anknytning,sålldes attavlerne er længe forud dannet fra intutionshed til i jernet, som afgiver sig til kilskrift sandsynligt efter at der i babyloen og Ur er forud dannet bygninsghåndværk,. fra anknytning de danske jernalder redskabber, Herefter
er der dannet kilskriftegn og overflader i tavlerne som er direkte parerlelle. til JERNETS identitet. Der er her i tavlerne som danmarks Geografi,. samt krone ect, med begreber som DEMOCRTATIE og DANMARK.samt Peache.
Dannelsen af som kunst/kultur udfra intuition er allerde at identifisere fra såkaldte
Istid,. hvor over loo tegninger/malerier i hulevægene er dannet fra påvist intuition.

ja, og - solhat
http://www.youtube.com/watch?v=1AGRhNyn36k

[:|]

Godag mand økseskaft, -forsat solhu
Dette henviser sålldes tilat jerneter over lo-2oooo år gammelt, og vi såldes her har tale om en grunddanelse far fortid i sikerhed..
De nogetsnere danede asyriske skrifttavler er her sidne opstået sikert udfra at der
er anknyet såldles frøst i Baybyloen og Ur, her anknytelig forud bygeri med redskaber
som er fra jernet i Jyland i intuition opstået, sådan som øksen og sømmet med andet.
Herved er grundforholdet det for vidre udvikling bygget som i skriftsproget som eksempel.
Sidne opnåes fra intuionudbredthed i anknytning idneofor områder som kunst og teknolgi.
Her er gjort er gjort identiseringer i mange hundreder af eksmpler påsådan POSITIV, opståsle,., I denne udvilingshed er der i ældre jernalderboplads områdde senere i Mideladren igen anvedths stedet, idetder tilægegs som osgå udgraves som "orgelknapper til kirkeorgel" og"porcelænsfigur af kvinde", samt ydeligere.I og med at der er i områddet fra Jernalder såldle sogså lavet og nedlagt spydspids i områddet er her et aspekt
der anknyter forud religion idetdeter et spyd Jesu dræbes ved på korset. der af soldtaten er anvend´der efter ordre fra Pontiues Piltues er beordret.

fortsat solhu
Der er før og siden udviklet sig isåvel som kunst og teknolgi mm. Ogher er i teknolgi eskmpel som væveappearter der er individeult betjent, og afldes i deres kosntruktion som bla. jenrfigure er forud i overfladen,. Her gjort såldles siden udviling siden idenfor teknolgi,. er her dannet Dampmaskinenmed cylindren, fra forud opståen af damspteknolgi i Grækeenland før vor tid, til fra jenret isamhed med osgåde asyriske tvalers indhold, er
såldles konkret tilblevet,. Hefra noget senere identiet af selve den Dampmaskine der idneholder Cylindren, fra konkret enekeltforhóld i jenret far den tdilge danske peirode,
Hefra den industrile revolution med dens vidreudvklinger med bla benzinmotoren..
Det parerlelits forløb der her udfinder sig, her givet som KUNST, er her mulig at
identifisre som finere elsempel på menskets prakies, i intuition til at der foudfattes
som Jernet er de dage det udgraves og får solys på sig,og i særlig indbyrdes placeringshed sammenhæng

videre solhu
Der er her nu det spørgsmål om hvorfor udgravning så finder sted, Det skal kort gives her oplyst om.- Der er som sagt i Istiden eller lidt senere, sålldes opnået anknytning til jernet,. Desværre er der her isydeuropa opstået fra jagt med SPYD,der e rudviklet fra specifik anknytning bla figure i jernet, som såldes i våben overføre sig,.
Hefra senere indgives skildret indbyrdes krig, der såvel anvender spyd som økser,.
Nu opstået denne krigsvåbnehed,er der sener eieksmpel i Ur udviklet som her redskaber
der har sten som kastemartrialle,. fra teknolgi, Denne er er udviklet også i intuion negtaivt fra Jernet, og siden såldes udvillet til langt senre endu farligere våben.
Dette i Europa med Bliden/kanin og Riffel, som aføde risg fra Jern figure og her i utalige samheder fra tavler, er havende figure som RIFELN,. der her er TILFÆDIGT
figuer der fra nu opstår som våbenform, også med begreb fra asyrlogins tegnheder i overfladen,tilbregreb Reifel,.lign,Også begrebshed som KRUDT og Bly er forhold i
samhed melem jern og asylogiens tavler,.
Dette ubeviset i dobbelt relatiosnhed, er her anknyetet vidrr gennem histrien med farligere og farligere udvikling til følje, som præger europes stige´nde antal krige og kolonisationen,,-Hefor i global sikerheds poltisk betydning vardet derfor af abselut
bedtuyning at jernet blev fjernet, og såldles aføte herfra destruktion, som heraf
mindskelse af risko forhold for konflikt med diise våben.

afslutning solhu
Desvæære er den gloable sitution síden fjerelsen, såldles ikke forbedret i hverken
social lighed,. eller for hvad der inevsteres i militærtekenolgi af.De globale ulighed, går hånd i hånd med stigende militærbudgetter, og herfor nu hvor osgå som Istid og asylogi kan medindføres til mere fuldstændig beslyning af JERNETS grundbasies. er sålldes
valgtat offentligøre hovedtrækene af min Dokumentation.
Der vil lørdag blive sendt INFORMATION, Fotoes og artikelforlag,. der er tilbud til avisenat mangfoldigøre,., somsåldes den yde´rligere presse kan vidrebringe udvidet hvis
processen bes´luttes sålldes at vidreføres venlig hilsen SolHU
Spørgsmål og komentere er velkomne,.

Asyrlogisk tavle. solhu
Jeg finder her torsdag aften et eksempel der fra asyrologisk tavle, er anknyetet Danmark,igen,. Se (cdli)på internet: Ashamolitaen,.mus nr. ASHM 1926-63.- Her er tydeligt som er foreste side,. at være nederste ekesmpel, som har tdyligt igensom Danmarks geografi, som her er givende med Jyland og Ø,. her bogstaver som Juetland og ved Øen, Zealand,. Her som anknyet histortet vores land, Desvæære også Kugle tydeligt og ten blei,. og hot.-metal,. som er bly på tysk og engelsk,. som anknyet amunition til riflen fra l450.- Her er såldles en`af adskilige anknytninger sådan til grund for våbnet.
Der er her detsuden uheldigt begrbet ATOM,. nedre,. som har tal 45,. Tragisk medføhed også herfra at tombomebn udvikes færdigt l945, og 6/9 tages i anvendelse,. af USA over Japan. Eksmplet på fra simpel våben til udrydelsvåben i blot af de rigtig mange asyriske tavler. Husk de andre nævnte tavler med begrebet "PEACHE"

Til afmystifisering. solhu
Der skal til afmystifisering klargøres klart hvorfor jysk jernalderbopplads, er sålldes
afgivedne vidre intuion, sålldes at der dannes cilivisations indhold herudfra,.
Der erde sidste ti år udgravet følgende gendstandshed i på kloden.:
a), Et dianousaures skelet fugleart er lagt i klippe ind, og nu opdaget her der har nøjagtigt udforming skelet som danner sig som jernet sikert er smediet herefter, der
indgår sålledes at der afstår sig her grundlag for videre anknytning.
b) I Kina er udgravet fra oplyst 80.ooo år gamelet, mennéske kranier,der er af måske af ældste "homosapins" menneske,., Her er kranie havende helt parerlelt overflade som jernet, og deter her igen en efterværende vidre anknytning, der ligger fælles ubevist
c) I Østrig er udgravet børneskeletter. der indgår ligger begravet, har indre samenhænsghed i indre placering, som er igen parerlelt som identisk jernet, så der igen er fast tilknytning, der er vidre muligt anknytende.

afmystifisering -fortsat solhu
Der er her givet blot enkelte eksmpler på hvad enkelt eller to jern sikkert forud,. sålldes at jernet er smidiet herfter, og dannet således vidre anknytning,.
Det er sålledes sikert utalige bla Dianusures fund der endnu ikke er udgravet der indplaceret, som sålledes danner ubevist relation,,.- som giver lignede mulighed for at opstå anknytning udfra.der akn godt ligge lidt jern tilbage, under langt under jorden,.
"så¨drøm blot videre"- kunsten -LEVEDE FINT MED DET HELE.

Græsk naturfilosofi. solhu
Lidt om den tidlige filosofies, tilgang til at det er ILD,der i sig i smedien danner, sålldes Jernet, I eksmplet her den græske atomlære.der har følgende spekulationer at gøre:;
a) Sjælens en slags ild, ganske vist en meget fin slags ild,.
sålledes som inde i mennesket, vedligeholder den bevægelsen,.
b) De beretter, sålldes Ilden som kugleformet, så den her opfattes via Jernets indhold af hele kugleformer, og indre figure,,.
c) Ved ilden er her også den betraget som i forhold himmelegmerne, og Guderne,,

Ilden som grundelement, er her i den realiet er det der danner mulighed for den danske
jernalder bopladshed og skabelse,. af grækrne her før vor tid, sat i tænkningnes spor,der indplacere den hvorfra den siden, får også konsekvntsh for en udvidet atomlære
der afgiver sig fra ligeledes uevistes realisering i jernet, (som i ankytning også i forbunthed, som asyriske tavlers symboler og begrebshed,deri dobbelthed afgøer at forstand afligger sig i spor, via deres mulighed,. hvor jernet også her ligger forud.)

Ilden som bekrevet som Sjælen, er her at kunne i anknytning som før konstaters bla Dianousaures skelet og menneske kranie og skelet, såldles at det FORUD, ligger her givnede grundlag for en sjæleopfatelse, der tager sit korekte udgangspunkt i dette nu opsteåde dobbelt aspekt-