Guds rige overgår alle andre riger

Guds rige overgår alle andre riger ftg
Guds rige er en virkelig regering der har stor magt. Profeten Daniel gav os et glimt af hvor magtfuldt dette rige er. For længe siden forudsagde han: "Himmelens Gud vil oprette et rige som ... vil knuse og gøre ende på alle [jordiske] riger." I modsætning til jordiske riger, som er kommet og gået i tidens løb, 'vil Guds rige aldrig blive ødelagt'. (Daniel 2:44) Men det er ikke alt. Dette rige overgår i alle henseender ethvert jordisk styre.

Kongen i Guds rige adskiller sig fra alle andre konger. Hvem er denne konge? Profeten Daniel så i 'en drøm og nogle syner' Guds riges hersker, der var "som en menneskesøn", blive ført frem for den almægtige Gud og få overdraget et varigt "herredømme og ære og kongemagt". (Daniel 7:1, 13-14) Denne menneskesøn er ingen anden end Jesus Kristus - Messias. (Mattæus 16:13-17) Jehova Gud udnævnte sin egen søn, Jesus, til konge i sit Rige. Da Jesus var på jorden, sagde han til de onde farisæere: "Guds rige er i jeres midte". Med disse ord mente Jesus at han, den fremtidige konge i dette rige, var midt iblandt dem. (Lukas 17:21)

Hvem blandt mennesker kan vise de samme akkreditiver som Jesus med hensyn til at være hersker? Jesus har allerede vist sig at være en helt igennem retfærdig, troværdig og medfølende leder. Evangelierne skildrer ham som en handlekraftig mand, men også som et varmt og kærligt menneske der nærer dybe følelser for andre. (Mattæus 4:23; Markus 1:40-41; 6:31-34; Lukas 7:11-17) Desuden er den opstandne Jesus ikke underlagt døden eller andre menneskelige begrænsninger. (Esajas 9:6-7)

Jesus og hans medregenter befinder sig på et ophøjet stade. I et drømmesyn så Daniel at "riget og herredømmet ... blev givet til det folk som er den Allerhøjestes hellige". (Daniel 7:27) Jesus skal ikke regere alene. Der er andre som skal være konger og præster sammen med ham. (Åbenbaringen 5:9-10; 20:6) Angående dem skrev apostelen Johannes: "Jeg så, og se! Lammet stod på Zions Bjerg, og sammen med det et hundrede og fireogfyrre tusind ... som er blevet købt fra jorden." (Åbenbaringen 14:1-3)

Lammet er Jesus Kristus i sin stilling som konge i riget. (Johannes 1:29; Åbenbaringen 22:3) Zions bjerg skildrer himmelen. (Hebræerne 12:22) Jesus og de 144.000 medregenter regerer fra himmelen. Hvilket ophøjet regeringssæde. Eftersom de befinder sig i himmelen, har de et større udsyn. Da 'Guds rige' udøver sin magt fra Himmelen, bliver det også kaldt 'himlenes rige'. (Lukas 8:10; Mattæus 13:11) Intet våben, end ikke et atomangreb, kan true dette himmelske rige eller forårsage dets fald. Riget er uovervindelig og vil opfylde Jehovas hensigt med det. (Hebræerne 12:28)

Guds rige har trofaste repræsentanter på jorden. Hvordan ved vi det? Salme 45:16 siger: "Du gør dem til fyrster på hele jorden." I denne profeti henyder ordet "du" til Guds søn. (Salme 45:6-7; Hebræerne 1:7-8) Jesus Kristus udnævner derfor selv sine fyrstelige repræsentanter. Vi kan være sikre på at de i trofasthed vil følge hans ledelse. Kvalificerede mænd der i dag tjener som ældste i den kristne menighed, lærer at de ikke skal 'spille herre' over deres trosfælder, men beskytte, styrke og trøste dem. (Mattæus 20:25-28; Esajas 32:2)

Riget har retfærdige undersåtter. De er uangribelige og retskafne i Guds øjne. (Ordsprogene 2:21-22) "De sagtmodige tager jorden i besiddelse," siger Bibelen, "og de kan glæde sig over megen fred." (Salme 37:11) Rigets undersåtter er ydmyge, lærvillige, milde og venlige, og de lader åndelige anliggender komme i første række. (Mattæus 5:3) De ønsker at gøre det der er rigtigt, og følger villigt Guds ledelse.

Guds riges styre bygger på suveræne love. De love og principper der danner grundlag for rigets styre, kommer fra Jehova selv. De begrænser os ikke urimeligt, men er til gavn for os. (Salme 19:7-11) Mange har allerede haft gavn af at leve efter Jehovas retfærdige krav. Det gavner for eksempel familielivet at følge Bibelens vejledning til ægemænd, hustruer og børn. (Efeserne 5:33-6:3) Når man adlyder befalingen om at 'iføre sig kærligheden', vil det forbedre ens forhold til andre. (Kolossenserne 3:13-14) Ved at leve efter Bibelens principper får man også gode arbejdsvaner og et ligevægtigt syn på penge. (Ordsprogene 13:4; 1 Timoteus 6:9-10) Desuden er det en beskyttelse for helbredet at undgå drukkenskab, kønslig umoralitet, tobak og vaedannende stoffer. (Ordsprogene 7:21-23; 23:29-30; 2 Korinther 7:1)

Guds rige er en regering der er indsat af Gud. Kongen i Riget, Messias, eller Jesus Kristus, og alle hans medregenter har ansvaret for at Guds retfærdige love og kærlige principper bliver efterlevet. Rigets undersåtter, inklusive dets jordiske repræsentanter, glæder sig over at leve efter Guds love. For Rigets medregenter og dets undersåtter er tilbedelsen af Gud det vigtigste. Riget er på denne måde et sandt teokrati - et gudsstyre. Formålet med at Riget blev oprettet, vil helt sikkert blive opfyldt.

Zions bjerg skildrer himmelen. ftg
Kong David af Israel erobrede jebusitternes klippeborg, Zion, og gjorde den til sin hovedstad. (2 Samuel 5:6-7, 9) Han flyttede også pagtens ark dertil. (2 Samuel 6:17) Eftersom arken var forbundet med Jehovas nærværelse, og Zion blev omtalt som Guds bolig, blev Zion et passende symbol på himmelen. (2 Mosebog 25:22; 3 Mosebog 16:2; Salme 9:11; Åbenbaringen 11:19)

ftg, kan du svare på dette?:.................................... jalmar
................Give at least one Bible verse which proves that Christ or any one of His Disciples sanctioned the transfer of holy Sabbath from Saturday to Sunday.


Desværre kan jeg ikke oversætte det korrekt!


Med venlig hilsen

jalmar

ftg jeg har før spurgt, u/svar.......................... jalmar
...................hvis men i Teokratiet lever evigt og lykkeligt, så forstår jeg ikke:

Begrebet Børn?

Begrebet Moderfølelse?

Begrebet ingen dør?

Kan Godt eksistere uden ondt - Det er jo selvmodsigende, for ingen ved hvad der er godt, uden at kende hvad der er ondt!


Med venlig hilsen

jalmar