Jesu undervisning forbløffede og tiltrak mennesker langvejsfra

Jesu undervisning forbløffede og tiltrak mennesker langvejsfra traellen
Når Jesus underviste benyttede han lignelser der hjalp tilhørerne til at forstå dybe åndelige sandheder ved hjælp af enkle illustrationer fra hverdagen. http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=765688
Lad os nu betragte en anden af Jesu undervisningesmetoder.

MESTERLIG BRUG AF SPØRGSMÅL. Jesus gjorde brug af spørgsmål der hjalp tilhørerne til at drage slutninger, ransage deres egne motiver og træffe personlige afgørelser. (Mattæus 12:24-30; 17:24-27; 22:41-46) Da de religiøse ledere betvivlede at hans bemyndigelse stammede fra Gud, svarede han: "Var Johannes' dåb fra himmelen eller fra mennesker?" Dette spørgsmål overraskede dem, og de begyndte derfor indbyrdes at diskutere: "Hvis vi siger: 'Fra himmelen,' vil han sige til os: 'Hvordan kan det da være at I ikke troede ham?' Og hvis vi siger: 'Fra mennesker,' har vi folkemængden at frygte, for de regner alle sammen Johannes for en profet." Til sidst sagde de: "Vi ved det ikke." (Markus 11:27-33; Mattæus 21:23-27) Med et simpelt spørgsmål bragte Jesus dem til tavshed og afslørede deres forræderiske hjertetilstand.

Undertiden indflettede Jesus tankevækkende spørgsmål i illustrationerne. Da en lovkyndig spurgte hvad han skulle gøre for at få evigt liv, henviste Jesus til Moseloven, der siger at man skal elske Gud og sin næste. Manden ville retfærdiggøre sig og spurgte derfor: "Hvem er egentlig min næste?" Som svar fortalte Jesus en historie. En jødisk mand der var alene på rejse, blev overfaldet af røvere og efterladt halvdød. To andre jøder, først en præst og derefter en levit, kom forbi det sted hvor han lå. Men begge ignorerede ham. Så kom der en samaritaner forbi. Han fik inderligt ondt af manden, forbandt nænsomt hans sår og sørgede kærligt for at bringe ham i sikkerhed på et nærliggende herberg, hvor han kunne komme sig. Jesus afsluttede beretningen med at spørge: "Hvem af disse tre synes du har gjort sig selv til næste for den mand der faldt blandt røverne?" Den lovkyndige var nødt til at svare: "Ham der handlede barmhjertigt mod ham." (Lukas 10:25-37)

Hvordan genspejler denne lignelse Jesu visdom? På hans tid anvendte jøderne kun ordet "næste" om dem der fulgte de jødiske traditioner - og bestemt ikke samaritanerne. (Johannes 4:9) Mon det ville have bidraget til at nedbryde denne fordom hvis Jesus havde ladet offeret være en samaritaner og den der hjalp ham, en jøde? Han valgte viseligt at fortælle historien sådan at det var en samaritaner der omsorgsfuldt tog sig af en jøde. Læg også mærke til det spørgsmål Jesus stillede til sidst. Han brugte ordet "næste" i en anden betydning end den lovkyndige havde gjort. Den lovkyndige havde i virkeligheden spurgt: 'Hvem bør være genstand for min næstekærlighed?" Men Jesus spurgte: "Hvem af disse tre synes du har gjort sig selv til næste for den mand der faldt blandt røverne?" Jesus fokuserede ikke på den der BLEV VIST godhed, altså offeret, men på den der VISTE godhed, nemlig samaritaneren. Den der ejer sand næstekærlighed, tager initiativet til at vise andre kærlighed, uanset hvilken etnisk baggrund de har. Jesus kunne næppe have understreget denne tanke på en bedre måde.

Er det så mærkeligt at folk var helt forbløffede over Jesu "måde at undervise på" og følte sig draget til ham? Mattæus 27:28-29) Ved en lejlighed blev "en stor folkemængde" hos ham i tre dage, endda uden at have noget at spise! (Markus 8:1-2)

Hav en god dag!
___________________

"Da nu Jesus havde sluttet denne tale, var folkeskarerne helt forbløffede over hans måde at undervise på; for han underviste dem som en der havde myndighed, og ikke som deres skriftlærde." (Mattæus 7:28-29)

"Da der i de dage igen var en stor folkemængde og den intet havde at spise, kaldte han disciplene til sig og sagde til dem: „Jeg har inderligt ondt af de mange mennesker, for de har allerede været hos mig i tre dage og de har ikke noget at spise; og hvis jeg lader dem gå fastende hjem, vil de blive helt udmattede på vejen. Nogle af dem er jo kommet langvejsfra.“ (Markus 8:1-3) ------------------------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm