Malawi og Mexico

Malawi og Mexico eks-vidne
Ved at dette indlæg er meget langt. Men syntes ikke jeg kunne udelade noget. Jeg mener at det er godt engang i mellem, at opfriske oplysninger, da jeg tror på, at det stadig er sådan tingene fungerer hos JV. Derfor mener jeg at eksemplet her, er godt, også set i lyset af JV og UN.

Dette indlæg skriver jeg udfra de oplysninger Raymond Franz giver i sin bog: Samvittighedskrise. Så en del af mit indlæg vil være en gengivelse fra bogen. Dog har jeg valgt at trække de ting frem, hvor jeg mener Vagttårnsselskabet gør sig skyldig i dobbeltmoral, for at fremme egne formål. En dobbeltmoral, deres trostilhængere i Malawi, kom til at betale dyrt for.

Raymond Franz lægger ikke skjul på, at han mener at Vagttårnsselskabet altid i deres artikler, fremhæver at man altid skal følge Gud og aldrig gå på kompromis. Han skriver:

Sålænge Vagttårnsselskabet har eksisteret, har det aldrig nogensinde gjort sig skyldig i at "se gennem fingre med eller ligefrem retfærdiggøre den urette adfærd og overtrædelse af Guds retfærdige normer". I deres artikler altså. Men det var også Raymond Franz' opfattelse, og derfor blev han bekymret, da han opdagede den skarpe kontrast mellem deres standpunkter i forhold til Malawi og Mexico.

Landene der bliver behandlet i kap. 6 i Raymond Franz' bog er Malawi og Mexico. Kap. hedder: Dobbeltmoral.

Kap. starter med at man i det styrende råd, diskuterede alternativ tjeneste istedet for militæret. Her bliver Ray's bekymring vakt.

Direkte afskrivning fra bogen:

For at forstå dette, er det nødvendigt at kende noget til baggrunden. I 1964 startede en bølge af forfølgelse og vold mod Jehovas vidner i Malawi i en målestok næsten uden sidestykke i moderne tid. Gentagne gange i løbet af årerne, 1964, 1967, 1972 og 1975, blev vidnerne over hele landet udsat for ondskabsfulde og brutale overgreb fra ophidsede menneskemassers side.

Herefter fortæller Ray, hvad de måtte gennemgå. Jeg er nød til at korte noget ned, for ikke at bare dette ene kap. bliver noget der føles som en bog herinde. Men det var forfærdeligt, med voldtægter, afbrænding af huse, pisk, abortering, tortur og mord. Alt sammen nogen myndighederne ikke greb ind overfor. Tusindvis af vidner, flygtede til Zambia og Mozambique. Sådan flyttede de lidt frem og tilbage.

Grunden til dette var, at vidnerne nægtede at anskaffe sig et medlemskort til det regerende politiske parti. Lederen dengang, dr. H. Kamuzu Banda ville have at alle tilhørte hans ét-parti, derfor skulle alle bære sådan et kort.

Vidnerne fik at vide, at såfremt de købte sådan et partikort, ville det være at bryde deres kristne neutralitet, et kompromis og dermed det samme som troløshed mod Gud. Hovedkontoret støttede afdelingens holdning, der blev fremstillet detaljeret i WTS' publikationer.

Herefter kommer Ray med en forklaring på, at politik stammer fra det latinske ord polis, der betyder by. Det græske ord polités betyder borger og adjektivet politikos betyder "af borgeren, af staten". Politia betyder borgerskab, regering, administration. Politi og police stammer fra samme kilde.

Alle regeringer er politiske i den grundlæggende betydning af ordet. Hvilket vil sige, at men som borger nyder godt af goderne og er med til at bære de ansvarsbyrder, dette medlemskab medfører. Grænserne for hvad man kan underkaste sig, hvor langt man kan gå, er forskellige, men man er stadig medlem.

(Afsnittet igen kogt ned af mig)

Dette skriver Ray + meget mere, fordi han vil fortælle, som jeg læser det, om det ikke var forkert at WTS at pålægge vidnerne det ansvar i forhold til deres samvittighed, når man tager disse ord fra Biblen i betragtning:

Giv alle hvad der tilkommer dem, ham (der kræver) skat, skat; ham (der kræver) afgift, afgift; ham, (der kræver) frygt, frygt; ham (der kræver) ære, ære.

Ray påpeger derfor at dette burde have været et samvittighedsspørgsmål, altså op til det enkelte vidne. Som han skriver, det var et ét-parti.

Mine tanker:

Her i DK har vi flere partier. Her tager man politisk stilling, når man stemmer ved valg. Her er det ikke et krav heller at stemme.

I Malawi, ville vidnerne have gjort det, måske af frygt for ham der kræver frygt, eller ære, for ham der kræver ære. Gud tillader regeringerne på jorden, ville man så ikke have udvist lydighed overfor Gud istedet for at vægre sig ved at være lydig overfor sit lands leder.

I forhold til spørgsmålet om alternativ tjeneste istedet for militærtjeneste, kommer der nu et uddrag af et brev fra det styrende råd, desangående. Jeg mener det er vigtigt at have med i forhold til sammenhængen og forståelsen for situationen i Mexico:

"Hvis der bare er den ringeste antydning af kompromis, eller tvivl, bør vi ikke gøre det" "Kompromisser må ikke forekomme...Igen må vi gøre det helt klart, at vi må være neutrale, som værende "ikke en del af verden" må vi holde os fri af verdens fangarme - religion, politik og militær - og hverken støtte dem direkte eller indirekte; for det er et sådant standpunkt, Jehova vil velsigne. Vi ønsker ingen grå områder; vi ønsker at vide nøjagtig, hvor vi står, som kompromisløse kristne."

... at udføre civilt arbejde i stedet for militærtjeneste er...en stiltiende og indirekte anerkendelse af éns forpligtelse overfor "kejserens" krigsmaskine... Det kan derfor ikke kræves af en kristen, at han enten direkte eller indirekte støtter militæret."

Længere ned i brevet:

Vi bør have en ENSARTET (store bogstaver af mig) holdning i hele verden. Vi må være FASTE i denne sag...Hvis vi gav brødrene denne frihed, ville vi få vanskeligheder...brødrene trænger til at få deres samvittighed oplært"

Samtidig med at de fremførte disse stærke ubøjelige erklæringer, var de helt på det rene med, hvad der skete i Mexico.

Et afsnit først, der forklarer hvad et Identitets-cartilla er, cartilla betyder certifikat:

Et "Identitets-cartilla for militærtjeneste opnås ved at udføre militærtjeneste i ét år. De, der har et cartilla, er forpligtet til at møde op, når nationen har brug for dem, enten ved en mobilisering af styrkerne eller ve blot en mønstring"

Men skønt loven forbyder militæret eller ansatte ved sessionsmyndighederne af udstede cartillas ved illegale metoder som f.eks bestikkelse, gør størsteparten af embedsmændene det alligevel.

Næsten enhver kan under et eller andet påskud undgå militærtjeneste ved at betale en embedsmand for at skrive, at han har været til stede ved den ugentlige instruktion (så det ser ud som om han er mødt regelmæssigt op) og samtidigt betale for at få et dokument udleveret behørigt legaliseret.

Jehovas vidners indstilling til disse "illegale handlinger" i forbindelse med denne lov? Afdelingsudvalgets brev fortsætter:

Unge forkyndere i Mexico har ikke haft nogen vanskeligheder i forbindelse med militærtjeneste. Skønt lovene om militærtjeneste er meget specifikke, bliver de i almindelighed ikke håndhævet særligt strengt. Når en forkynder, der nærmer sig den værnepligtige alder, ikke frivilligt møder op på sessionen, bliver han ikke anmodet om at møde op. De, der har deres cartilla og derved er i reserven, er aldrig blevet indkaldt. De behøver kun at komme og få deres cartilla stemplet, når de skal overflyttes.

Videre forklares det at et cartilla er blevet et identifikations-dokument. Bruges ved ansøgning om arbejde, selvom det ikke her er et absolut krav. Kun hvis man ønsker pas. Man kan kun forlade landet uden, såfremt man har fået en særlig tilladelse fra de militære myndigheder. En forkynder der ønsker at få et cartilla henvender sig til et af sessionskontorerne for at blive registreret og modtager straks sit cartilla. Dette er dog ikke tilstrækkeligt, da det ikke er gyldigt ifølge loven. For at få det gjort gyldigt, må man henvende sig til en person med indflydelse eller direkte til en embedsmand. For dette må han betale en vis sum penge (efter hvad der bliver forlangt). På denne måde får forkynderne deres cartilla eller i af fald størsteparten af dem har fået det på den måde.

Ray fortæller videre, kogt ned af mig:

Altså unge mænd i den værnepligtige alder, JV henvender sig til embedsmænd, betaler dem et beløb og får deres cartilla. Uden at have gennemgået det års uddannelse i militæret der kræves. Og er altså medskyldig i, at embedsmænd lader sig bestikke og overtræder loven.

Her kunne man sige at det må være den enkelte embedsmand egen samvittighed. Joee men hvad var det JV sagde, Enhver skal være uangribelig overfor Gud. De holdt stærkt og hårdt på dette. Så hårdt at vidnerne i Malawi led stor nød.

Samtidig med, at de i et brev skriver til afdelingskontoret i Mexico:

Med hensyn til dem, der bliver fritaget for militærtjeneste ved hjælp af en pengetransaktion med de heri implicerede embedsmænd, så er dette på linie med, hvad der praktiseres i andre latinamerikanske lande, hvor brødrene har betalt nogle embedsmænd inden for militæret for at blive fritaget, så de kunne fortsætte deres teokratiske aktiviteter. Hvis medlemmer af de militære myndigheder er villige til at acceptere en sådan ordning om betaling af gebyr, så påhviler ansvaret disse repræsentanter for de nationale organisationer. De beløb, der bliver betalt, går ikke til militæret men til de enkeltpersoner, der har ansvaret for denne ordning. Hvis brødrenes samvittighed tillader dem at deltage i en sådan ordning for at bevare deres fortsatte frihed, har vi intet at indvende.

De slutter brevet med at skrive at brødrene selv er ansvarlige såvidt de bliver konfronteret med at skulle stille op, såfremt der opstår en militær nødsituation.

Samtidig med dette, var der unge mænd i Den Dominikanske Republik, der tilbrage dyrebare år af deres liv i fængsel - fordi de nægtede at efterkomme den samme indkaldelse til militæret. Selskabets præsident og vicepræsident besøgte dem i fængslet. Og Ray spørger: Hvordan de kunne være bekendt med disse dominikanske vidners situation og så samtidig praktisere en sådan dobbeltmoral - ja det er komplet uforståeligt for mig.

Selskabet får så endnu et brev fra afdelingskontoret i Mexico. Hvori der står at, de ikke gjorde opmærksom på i sidste brev, 9 år før, at man, når man har opnået dette bevis, automatisk placeres i hærens første reserve for indkaldelse, hvis og når der opstår en nødsituation, som den professionelle hær ikke kan klare. De spørger derefter om det ændrer noget ved den eksisterende fremgangsmåde, der er beskrevet i deres brev af 2 juni 1960.

Hvortil Selskabet svarer:

At dette brev dækker fuldt ud hele sagen. Der er ikke noget at tilføje. Ansvaret påhviler de enkelte brødre med hensyn til, hvad de skal gøre, hvis de nogensinde bliver indkaldt, og det er tidligt nok at tage stilling, hvis dette sker.

Længere nede står der:

Selskabet har altid sagt, at folk skal rette sig efter loven; men hvis nogen enkeltpersoner har båret sig ad som I har beskrevet i jeres brev, og det ikke sårer deres samvittighed, så lad os bare lade sagen ligge. Der er ingen grund til at vi skulle bestemme ovr andre menneskers samvittighed, og heller ikke til at begynde at argumentere og strides om det.

Hvis enkeltpersoner ikke går på kompromis på den måde, at de begynder at tage våben i hånd og deres handlemåde fortsat tillader dem at smede deres sværd om til vingårdsknive, så lad det være deres egen beslutning.

Ray fortsætter:

Hele sagen er så fuldstændig utrolig, fordi organisationen altid har betragtet tilknytning til militæret og tilknytning til en politisk organisation som ét og det samme. Et vidne, der går ind i enen det ene eller det andet, vil automatisk blive betragtet som ikke tilsluttet organisationen.

De samme mænd, som fremsatte disse udtalelser ved Det Styrende Råds møder og fremturede med at "vi ønsker ingen grå områder" og "brødrene trænger til at få deres samvittighed oplært" vidste at det i over 20 år har været almindelig praksis i Mexico at betikke sig til at få et catilla, certifikat.

I Mexico sand og bad vidnerne ikke ved deres møder. De havde aldrig en Bibel med rundt til dørerne. Hvofor:

Jo vidnerne er villige til at sige at deres organisation ikke er en religiøs organisation, at deres møder ikke er religøse møder, at deres vidneaktivitet ikke er en religiøs aktivitet, at dåb ikke er en religiøs handling - skønt Jehovas vidner i alle andre lande verden over, siger lige det modsatte, fordi ved at opgive dette kan organisationen bevare ejendomsretten til selskabets ejendomme i Mexico og arbejde uden hensyn til regeringens regulativer, som andre trossamfund må underlægge sig.

Egen kommentar:

Selskabet er gået på kompromis med deres tro, for ejendomsretters skyld, mens vidnerne i Malawi gennemgik frygtelige lidelser. På selskabets foranledning, da de ikke tillod at de gik på kompromis.

Ray slutter kap. (Jeg har valgt enkelte afsnit ud)

Det er mænd i høje stillinger, der tiltager sig selv retten til at have divergerende opfattelser, men som kræver fuldstændig enighed af alle andre; mænd, der udtrykker mistro overfor andres brug af deres kristne samvittighedsfrihed; Men som forventer, at sådanne andre skal nære en ubetinget tiltro til dem og deres besluninger, samtidig med at de bevilger sig selv ret til at bruge deres samvittighed til at lade ulovlige manøvrer og oplagte fordrejelser af kendsgerningerne gå upåtalt hen.

Til sidst nåede jeg simpelthen til den erkendelse, at "organisatorisk loyalitet" kan få mennesker til at drage de mest utrolige slutninger, kan gøre dem blinde for selv de groveste uretfærdigheder og ufølsomme overfor de lidelser, deres politik forårsager. At organisatorisk loyalitet kan gøre mennesker ufølsomme, er der igenem tiden afgivet talrige beviser på - både i den religiøse og den politiske historie - som f.eks. de ekstreme tilfælde med inkvisitionen og naziregimet. Og den kan stadig give én kvalme, når man oplever den på nært hold et sted, hvor man aldrig havde forventet det. Efter min mening giver den en magtfuld illustration af, at Gud aldrig havde til hensigt, at nogle mennesker skulle udøve en så overdreven autoritet over deres medmennesker.

Min kommentar:

Hvor han han ret.

Mvh
Manjana

Godt Brølt løve - Sørgelig mangel på kommentar fra jalmar
´... de hjemlige "HURRAH" råbere over JW/WTS's uangribelighed -

Og ja selv i 2007 har vi beviser på JW/WTS's politiseren i diverse seminarer - samt deres brug af FN/UN i div. sager fra de tidligere Østlandene, for ikke at glemme "Aid Afrique"!Mange hilsner
[s][:)][s]
jalmar

Åh jeg kan brøle endnu højere eks-vidne
[:)]

Syntes bare at det igen fortjente at blive taget frem. Alt for mange mennesker tror jeg, forstår ikke alvoren i det vi siger og skriver. Alvoren i ikke bare JV, men sekter i al almindelighed, rummer en dybde, der bør bringes frem i søgelyset. Fordi der ligger så meget mere i det, end ved første øjekast.

Raymond Franz har skrevet en fantastisk god bog. Med masser af god argumentation. Vi må ikke bare lade det være en bog på hylden. Glemt i mængderne. Han rammer nemlig så rigtig i den bog. Og den bog har ramt mig så meget og hjulpet mig så meget, at den fortjener løbende omtale.

Glemmer faktisk aldrig den dag, hvor jeg sad i stuen og læste om, hvordan Russell "overtog" læren om Jesu genkomst som konge. Jamen hold da op. Her har man gået hele livet og troet oprigtigt på, at det var en lære som Russell fik via Den Hellige ånd fra Gud. Så viser det sig, at han tyvstjålet ideen fra Adventisterne, Barbour.

Ligesom Rutherford. Der havde tilranet sig magten, bygget Beth Sarim, i den tro at de gamle patriarker kom til jorden for at hjælpe med at udrydde ondskaben. Al den gamle historie, man intet hører om som menig vidne, sikkert fra 60'erne og opefter, kan jeg tænke mig.

Men alligevel historie, der er værd at tage i betragtning, når man skal vælge om man også vitterlig tilhører Guds folk.

Ikke så sært, at JV gør alt for at lægge låg på historien og fortælle, at det er ligegyldigt med den, mere vigtigt er det hvad man gør idag. For at gengive ftg's udsagn.

Mange hilsner

Manjana [s][f][:)]

JA Sandheden om Illusionen bør være et bedre ....... jalmar
´


... og dybere Debatteret emne end - ftg's "mangel på menneskekærlighed" - "Der findes også sympatiske JV'er på S" og "Multani og kærligheden" - Det er jo også derfor jeg belv lidt arrig - Især på ftg følelskolde reklamefremstød for JW/WTS ved at spille på vores følelser re.: Kærlighed.

Og du har da ret i, at det ikke kun er JW/WTS farlighed vi bør have med, men alle sekter og sektlignende tiltag - Men det er ikke videre pænt og/eller holdbart at debattere "klubber" der ikke er tilstede på "Religion & Livssyn".

Den dag Russell fik åbenbaringen om "Jesu Genkomst" af Barbour sandsynligvis så sent som i 1876 det var Barbour der i sin Bog Three worlds" fra 1877, skriver, at i 1973/74 Kommer Jesus og Gud indvier sit kongedømme 1878 sætter han sig på Tronen - Det er der jo dokumentation for, og her ser så den typiske indoktrinering - for alle JV'ere er jo 100% sikre på at dette først sker i 1914 ??? - I 1879 bliver Barbour og Russell uenige over Troen og Russell starter "Zion's Watch Tower".

Man må¨sige det er dygtigt - Uhyggeligt men dygtigt gjort af Russell.
Eftersom det først var i 1931, at Ideen om Jesus Usynlige Paurousia 1914 - Bliver indoktrineret i forsamlingen - Samtidig med at han "døber" dem "jehovas vidner" - Rygtet gik, at han skulle have holdt en storslået tale til forsamlingen, men Booze levede op til sit ry, og skidefuld og på rulleskøjter kan han ikke huske et Ord - Så kommer den med jehovas vidner - Christus 1914 - Og at Israels genopbygning ikke skal forstås bogstaveligt, men i overført betydning, at det er JW/WTS - Organisationen der er synonymet for Israel og flokken "jehovas vidner" der nu er synonym det Israelske folk.

Ufatteligt at folk hopper på en sådan limpind .... Men de sidder sgu godt fast, så det er godt nok noget alvorligt klister de/JW/WTS har fået rørt sammen [:D]

Re.: Beth Sarim.
Når man sådan studerer Booze meritter, mister man faktisk den ide at han selv Troede på den med Patriarkerne - Jeg Tror faktisk, at han simpelthen har fået bygget dette hus til sig selv, men det var jo mere tilforladeligt, at det var til Patriarkerne - Og da de udeblev, kunne han jo selv sidde og vente på dem [:D] - Ingen diskussion om at manden var en snu ræv. [:D]


Mange hilsner

jalmar

Hej eks-vidne Dirk
Det er dejligt, at du skriver det lange indlæg og fremdrager tilfældet med forskelsbehandlingen i de to lande. Jeg ville selv gerne have gjort det, da jeg har henvist til det flere gange, men jeg har ikke p.g.a. min nuværende situation kunnet citere fra bogen. Derfor er jeg glad for, at du bringer det, for det er jo unægteligt forskelsbehandling og ansvarsforflygtigelse. Så tak for indlægget. Må potentielle vidner tænke over det.

Venliog hilsen Dirk [s]

jeg synes.. arres
... det er VILDT underligt at ftg ikke melder ind her, og givet sin mening til kende i denne sag !

Han plejer ellers nok at kunne fortælle os at vi tager fejl, og at det bare er den sædvanlige hetz i mod JV'erne, - men nej, - ikke en lyd !

ftg, - kom frit frem !


arres

Set indefra jernkongen
Som aktiv idag ved jeg ikke helt hvodan jeg skal forholde mig til sådanne ting.
Jeg er ret sikker på at der er sket mange fejl igennem et helt århundrede inde for en religion som JV.
Man skal huske på at JV jo består at mennesker som begår fejl som alle andre, på den måde mener jeg ikke vi er uangribelige.
Jeg er også ret sikker på at sådanne ting ikke vil kunne foregå alle steder, f.eks i Danmark, der er kulturelle forskelle og forskelle i den generelle oplysning for stor.
Det gør det dog ikke mindre trist at nogle har måttet lide for deres tro.
Det er truffet mange beslutninger gennem tiderne som har gjort ondt på andre mennesker, om det er inden for JV eller generelt set og jeg tror ikke man idag kan gøre meget andet end beklage de forkerte ting der er sket og så sørge for at lære af de fejl der er sket.

Booze Rutherford, eks-vidne
Ja en skam at han ikke selv kunne være tilstede her og nu og forklare, hvorfor han handlede som han gjorde. Ikke fordi jeg tror andet end, at hans forklaringer ville ligne alt andet, vi ellers ser fra JV's side af. Men den med Beth Sarim. Hmmmmmm

Har en fornemmelse af, at han rent faktisk selv troede på det. Det var jo en bunker han fik bygget ved siden af sin luksus villa.

Så mon ikke han selv, troede på det. Hvordan kan man ellers gå til pressen og fortælle en sådan fantastisk historie. For det gjorde han jo. Med mindre, han var så udspekuleret, at han vidste at via pressen, kunne han få medlemmerne til virkelig at hoppe på limpinden. Og snu var han jo, som han tilranede sig magten i 1919.

Njaeee det er selvfølgelig ikke pænt, at tale om folk, der ikke er tilstede. Enig i det. som nu f.eks. Ruth Eversen, der var i DR. 1 søndag i aften. Men på den anden side, hvis ikke der er nogen, der gør opmærksom på problemet med sekter, hvordan kommer vi det så til livs? Jeg tror mere på datteren end på Ruth Eversen. Ikke en følelse syntes jeg, der stod at læse i hendes ansigt.

Og hvorfor skulle de andre ellers stå frem og fortælle det de siger de har oplevet?

Det giver ikke mening ellers.

Jeg må sige jalmar at du godt nok sætter dig ind i tingene. Du kender mere til JV's historie end folk gør flest. Du kommer med oplysninger som få af os eks-vidner kender til. Tror jeg. Hvilket er rigtig godt. [:)]

Svarer på de andre indlæg du har skrevet som svar på mine imorgen. Jeg er såeee træt nu.

Mange hilsner
Manjana

Tak Dirk, bare eks-vidne
Sig til, hvis der er andet du vil have uddybet.

Har været sekretær engang. LOOL

Nej sjov.

Jeg syntes bare, at lige præcis den beretning er så vigtig at bryde igennem og belyse. For den fortæller så rigtigt, hvordan JV's dobbeltmoral udspiller sig.

Og jeg tror virkelig at der er mange flere situationer som denne. Barbara Anderson har også afsløret nogen grove ting, fra da hun var i arkivet hos JV.

Bill Bowen gør det løbende hele tiden, gør et fantastisk stykke arbejde. Randy Watters er også god til at grave, Kent Steinhauge og Norman Houland har også afsløret flere sager i tidens løb.

Og sådan er der flere.

Jo mere vi holder i live jo bedre.

Men ellers, du siger bare til, så skal jeg gerne skrive en masse mere.

Tak for rosen. [s][:)][f]

Mange hilsner
Manjana

Hej jernkongen eks-vidne
Føler der er en dybde her, der er ret alvorlig. Derfor vil jeg også forsøge at læse mellem dine linier og svare som jeg ser det.

Generelt set ja, så er vi kun mennesker. På godt og ondt. Og derfor bliver jeg også ved med at påpege, at Jv flest, er søde og rare mennesker, der inderligt tror at de har sandheden og derfor handler udfra dette.

Men jeg syntes, at JV's historie netop viser at de ikke tager ved lære. Her tænker jeg ikke på det almene JV. Her tænker jeg på dem der sidder bag og trækker i trådene.

Jeg tror at ting også sker i DK. Og måske netop fordi man ikke tror at nogen her i lille DK kunne mistænkes. Jeg ved ikke hvorfor, vi hører bare ikke meget om det. Eller måske har du ret? Jeg har ihvertfald ofte hørt, at det vi i dag ser ske herhjemme, (gadebander) har vi jo set først i USA. Men og dog alligevel, hvem ved.

JV er alm. mennesker med alm. fejl som alle andre mennesker. Vi bør blot huske på igen igen, at det er ledelsen bag dem, der bestemmer hvad de skal og hvad de må.

De ejer ikke den sande frihed og bestemt heller ikke Den Hellige Ånd til få hjælp til at se/læse Biblens skrevne ord. Det de har er ikke i hjertet sådan rigtigt. Det tror de, at de har. Men nej, det ved jeg nu i den grad, at de ikke har. Når der bliver lagt låg på deres Bibel studie f.eks. at De ikke selv må studere Biblen uden hjælp fra JW/WTS, netop fordi de ikke skal komme her og tro, at de har Helligånden mere end det Styrende Råd, så er der altså noget galt.

Jesus sagde, at Helligånden var en gave til alle mennesker. Da han steg til himlen. Hvorfor er det så lige, at JV tror at det kun er en gruppe på ca. 9 gamle mænd, der har Ånden? Hvis det ikke var grundet magtmisbrug?

Og når man graver bare en lille smule opdager man, at De har den ikke engang. De træffer vigtige afgørelser ved håndsoprækning.

Hmmm skal vi give lov til organtranplantioner? eller not? Hmmm hvis en kvinde ikke skriger under voldtægt, er hun så selv skyld deri? eller not?

Dette skriver jeg kun for at vise, hvor horibelt det er.

Ja der er truffet beslutninger, der har været og stadig er til skade for mange mennesker. Men jeg er bestemt ikke enig i, at vi så kun må beklage de forkerte ting der er sket og sørge for at lære af de fejl der er sket. For ser vi at mennesker lærer?

Jeg tror på nu mere end nogensinde, at kun ved en indre forvandling af mennesker, kan der ske en forandring. Og dermed tror jeg stadig på, at kun ved hjælp af Gud kan det ske. Ikke via JV's løsningsmodel. Fordi jeg tror på at der vil være langt flere end blot, lad os sige alt i alt 9 mill. der overlever.

Men hvordan så? Tjaee det tror jeg at kun Gud ved, indtil videre.

Eller har nogen et bedre bud?

Med venlig hilsen

Manjana

Sin egen tro jernkongen
Jeg tror at der er nogle mennesker der blindt følger andre, uden at tænke over hvorfor de gør det, men gør det fordi de ikke selv har overskud, intelligens, mod, selvtillid osv til at finde deres vej i livet.
For sådanne mennesker er religion en stor trøst for der er nogle retningslinier der bare skal følges og så føles deres liv helt.
Sådanne mennesker findes helt sikkert i JV som i alle mulige andre religioner, specielt de religioner der har en stram moral og et vist kodeks at leve efter.
Men er det kristne som Jesus efterlyste dem?
Jeg mener at man skal gøre sin religion til sin egen og det betyder også at man ikke vil være enig med alle andre i den samme religion men at man har hver sin egen opfattelse af hvordan nogle ting skal forstås.

Tag f. eks det du skriver omkring at der kun vil overleve 9 mill. mennesker når Gud griber ind og gør op med det der i bibelen kaldes falsk religion, det er jeg lodret uenig i, der vil være langt flere der overlever.
I det der bliver omtalt som 1000 års riget vil der være milliarder af mennesker der får muligheden for at træffe et valg omkring hvilken fremtid de ønsker.
Som jeg ser det er det de mennesker der bevidst har valgt Gud fra der risikerer at gå til grunde i afslutningen.

9 mill mennesker? eks-vidne
tror du har misforstået mig så, eller jeg har udtrykt mig forkert. Nu valgte jeg også 9 mill for at runde pænt op.

Men nej hold da op, jeg er da helt enig med dig. Der vil være milliarder af mennesker, der overlever.

Der er masser af retsindige rettroende mennesker. Det tror jeg faktisk på, at der er indenfor alle religioner.

Gud har ingen fast religion. Det tror jeg ikke. Jeg tror på at det er en hjertesag mellem Gud og en selv. Og kun Gud dømmer. Kun Gud ved, hvem der er retsinding i hjertet og hvem der ikke er.

Vi mennesker skal holde op med, at dømme hinanden. Ikke juridisk set, i samfundet. Retsregler må være at finde, sådan som tingene er nu. Men hvem der er godkendt i Guds øjne, ved kun Gud.

Så derfor er det også bare så vigtigt at man ikke følger andre mennesker, men følger ens egen tro på Gud. Gud skal nok vise en, såfremt det ikke stemmer overens med hans principper.

Det er ikke mennesker, der sætter retningslinierne for Gud. Det er Gud selv udemærket kapabel til at gøre.

Mange hilsner
Manjana

Det i Orden at være Tro mod GUD og et dumt svin jalmar
´... bare man er Tro mod en gud ?

Det er i Orden, At påstår alle andre har en Falsk Tro og en selv har fundet sandheden?

Det er i Orden, At nedvurdere andre Mennesker bare man Tror på en eller anden afart JESUS?

Tror du ikke snarere det er lige omvendt, at det der tæller
er, at være menneskekærlig - ærlig og loyal mod disse principper?


Med venlig hilsen

jalmar

jo da jernkongen
Det gælder vel om at kombinere det hele.

Hvis man tager udgangs punkt i en kristen tro må det vigtigste være at efterligne Jesus som Guds søn og ham der har ofret hans liv for os.
Han praktiserede konstant næstekærlighed og som du fremhæver af gode egenskaber hos os idag var han også menneskekærlig, ærlig og loyal til det sidste.
Jeg syntes det er lidt trist at vi skal diskutere omkring en form for "sandhed" da sandheden jo afhænger af øjet der ser.
Men har man fundet en religion der passer én og er man kommet frem til at religionen også "passer" så skal man jo holde fast ved det.
Jeg er meget glad for min tro og syntes den passer godt ind i mit liv, jeg er sikkert ikke jeres ærketype på en JVer men vi er jo også alle forskellige.
Du har vel også fundet det du mener er "sandheden" i dit liv eller også er du måske på vej til det og søger måske rundt i forskellige muligheder og afprøver nye ting for at finde din "sandhed".
Mange prøver da idag nye former for religioner eller blander den klassiske folkekirke tro med lidt buddhisme eller anden form for selvudviklende østen religion/filosofi, sådan noget kunne jeg aldrig få ondt i røven over.

Hvis jeg vender din sarkastiske sætning rundt giver det da slet ingen mening:

"Det er i Orden at påstå alle andre har en sand tro og en selv har fundet en falsk tro"[;)]

forskellen Anomym
Mellem sande kristne og falske, er til at få øje på, de Falske vil altid
finde på undskyldninger for at tækkes verden omkring dem, Raymond var
en af disse, længer er den ikke !, men når Gud griber ind bliver det spændene at se hvem
der falder igemmen når man læser matt 7:21 til 23

mvh

alle Ven af Sandheden
Hej,

samtlige religioner tror og mener mere eller mindre det samme, men det er forklaringerne og den rutine og den personlige hjernevask der er forskellig.

Den der har Jesus har også Sandheden.

http://onlinedebat.kristeligt-dagblad.dk/showflat.php?Cat=0&Board=andet&Number=13864&page=0&fpart=8

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Tro jernkongen
Jeg citerer dig lige her:

"I princippet findes der KUN en SAND TRO, det er den man selv Tror på!"

Det var jo netop også det jeg prøvede at sige til dig da jeg skrev at "sandheden" (bemærk den er i gåseøjne) afhænger af øjet der ser.
Da vi har med tro at gøre kan det jo ikke videnskabeligt bevises, man kan jo ikke hive nogle fysiske prøver ned fra Gud eller matematisk forklare hvad der sker efter døden, du kan ikke måle størrelsen på sjælen osv.
Om du vil betegne mig som kristen eller ej bliver jeg ikke mindre lykkelig af, jeg føler selv jeg har fundet en masse god indhold i mit liv, både åndeligt og materielt, jeg syntes selv at jeg kan betegne mig som et helt menneske og føler ikke nogen savn eller trang der gør at jeg i øjeblikket søger efter noget i andre religioner.
Derfor kan man da godt undersøge andre religioner og finde selve emnet religion spændende.
Jeg har selv stor respekt for andre troende uanset om det er en kristen religion eller noget østen mystik.
At andre mennesker, ifølge dig, skulle syntes jeg er til grin fordi jeg ikke har samme tro som dem syntes jeg virker useriøst, det er ihvertfald ikke noget jeg har mødt personligt.
Jeg har aldrig før mødt et menneske der mente at man var til grin hvis ikke man mente det samme som alle andre.
I min verden er alle mennsker ens uanset religion, politisk overbevisning, hudfarve og seksualitet ( nej pædoer er udelukket)
Hvis folk skulle mene jeg var til grin fordi jeg ikke mente det samme som dem, så Fuck dem.

Jeg citerer dig lige igen:

"Men at det skulle gøre alle andre andre Trosretninger Falske, er godt nok en påstand der i så fald både må og skal bevises - KAN DU bevise at din Tro er SANDHEDEN - Så bøjer jeg mig for det, og der er ikke noget der kunne glæde mig mere, for så er alt kiv og ævl i verden på den front udraderet - "

Det har jeg jo ikke skrevet noget som helst om i mit indlæg.
Jeg tror selv på at det jeg tror på er det rigtige for MIG, det er min sandhed, det er min version af hvordan man lever.
Jeg skal på ingen måde gøre andres tro til falsk og slet ikke bruge tid på at prøve at gennemhulle andres måde at leve og tro på.
Jeg vil gerne fortælle andre om min tro fordi jeg selv er glad for den og jeg har også fuld forståelse for at andre gerne vil fortælle om deres tro fordi den er de glade ved.
Det ligger slet ikke til mig at skulle prøve at modbevise hvad andre tror på eller nærmest videnskabeligt bevise min egen tro.
Nogle mennesker har lysten og evnen til at tro på noget der ikke håndgribeligt kan bevises andre kan kun tro på noget der kan bevises.

man Anomym
må sige at romerne det 10 kap passer meget godt med matt 7: 21-23, mange har jo nidkærhed for gud uden at havde den rette tro, de vil så blive overrasket over Jesus
Dom, fordi de tror at de gør det rette.

Problemet er, at du ikke har mod til at kontrollere jalmar
´[s]


... grundteksterne udover det du må ... Men hvis du gør ... Vil ...

... Du ville blive overrasket -
Blive Ked af det -
få Traumer -

og derefter vil alt være til dit bedste -


Hvis du nu luser din "tro" efter, vil du opdage, at du hverken kan komme
til Frelse gennem Jesus Kristus eller jehova uden at komme gennem JW/WTS først -


Prøv at anvis mig det sted i Bibelen,
hvor den vej direkte eller indirekte er angivet Anonym?Med venlig hilsen
[s][:)][s]
jalmar

P.s. Og tænk lige efter, Da jeg ikke selv er Troende
på en GUD, hvad skulle jeg så have ud af at fortælle dig disse ting?

J*

Hej eks-vidne Dirk
Jeg håber,du bliver ved med afsløringerne, for, som du selv nævner, er der mange flere situationer, som den du beskrev. Det utrolige er, at man stadig må tage sig til hovedet, når man opdager nye ting og beretninger, men det sker [:)]. Det er altid dejligt at læse et indlæg fra dig, fordi du kender tingene fra flere sider, så bliv endelig ved!

Venlig hilsen Dirk[s]