socialisme, vejen til

socialisme, vejen til gråt guld
Wikipedia:

Socialisme forstadie til kommunisme.
Vidste du det?

Socialisme refererer til en bred vifte af politiske bevægelser der ønsker et socioøkonomisk system i hvilket produktionsmidlerne (fx fabrikker, finansielle institutioner, infrastruktur etc.) er underlagt demokratisk kontrol og kommer alle samfundets medlemmer til gode. Denne kontrol af produktionsmidlerne kan have forskellig udtryk. Der kan fx være tale om statsejerskab, kooperativer eller arbejdernes direkte ejerskab over deres egen arbejdsplads. Den moderne socialistiske bevægelse bygger på Karl Marx og Friedrich Engels teorier fra midten af 1800-tallet. De grundlage den videnskabelige socialisme der afløste datidens utopiske socialisme. Begrebet socialisme benyttes af socialister til at beskrive stadiet der kommer efter kapitalismen men før det klasseløse kommunistiske samfund. Socialismen ses altså som en overgangsfase.

Kan man så sige at en socialist er det samme som en umoden kommunist?

Ikke helt Anonym
En socialtist er ikke det samme som en kommunist. Kommunisme bygger ideerne op omkring 100% korrekt marxisme også kaldet dogmatisk marxisme. Socialisme er ikke dogmatisk. Derfor er er i socialisme større mulighed for at tilpasse ideologien til det nuværende samfund for at få det bedste ud af det.
Kort sagt er kommunisme ensporet og uden store muligheder for forandring hvorimod socialisme har bredere mulighed for ændringer og behøver ikke at følge de marxistiske grundprincipper helt nøje.

enhed gråt guld
Enhedslisten siger:

7. Den socialisme vi kæmper for
Fremtidens musik kan og skal ikke komponeres på forhånd – de mennesker, som kæmper mod kapitalismen og dens konsekvenser, skal være komponisterne. Det er dem, som kommer til at bestemme socialismens udformning.
Det udelukker imidlertid ikke, at det er nødvendigt at opstille nogle målsætninger for det socialistiske alternativ, vi kæmper for. En socialisme, der peger frem mod et klasseløst/kommunistisk samfund.

Kan jeg så forstå ud fra din mening af enhedslisten har misforstået noget?

venstre socialisterne gråt guld
VS mener ligeledes at socialismen er forstadiet til kommunistisk samfund.
Hvad mener du nu?

10. Endemålet er det kommunistiske samfund
Proletariatets diktatur og socialisme er ikke endemålet for VS. Endemålet er det klasseløse, kommunistiske samfund. Socialisme er en overgangsperiode mellem kapitalisme og kommunisme, hvor eksistensen af en statsmagt stadig er nødvendig for at sikre de nye produktionsforhold, men hvor den proletariske stat samtidig påbegynder og fuldender sin egen afskaffelse.

dkp gråt guld
deres holdning er lidt sværer at beskrive men imellem linierne kan læses:

Al historisk erfaring viser, at eksistensen af et stærkt kommunistisk parti, der kan gå i spidsen og vise vej selv i de vanskeligste situationer, er en vigtig betingelse for fremgang og sejr. Partiet er ikke kun et uundværligt redskab for socialismens opbygning og revolutionens sejr, men også for dens forberedelse.

http://www.dkp-ml.dk/art/udgiv-50c.htm

så kommunisterne siger altså det samme som jeg sagde. men der er altså forskel på opfattelsen af at være socialist.

Kapitalismens modsætning kaiogkaren
Socialister er blevet forfulgt i Danmark f.eks., det er en historisk kendsgerning. Man forsøgte sig på et tidspunkt med Økonomisk Demokrati, der ville give mulighed til en slags medejerskab, men arbejdsgiverne sagde nej. I andre lande har sult og fattigdom i selvforsvar resulteret i kommunisme, f.eks. Rusland, Kina m.fl. Her har været revolutioner, der har udviklet sig til diktaturer. Der er nu blødet op på disse, så det private initiativ har tilladt en udvikling hvor det er tilladt at tjene penge, der så har medført en større ulighed.

du har sikkert ret gråt guld
men nogle af mine små udpluk er fra dd. så der er altså enkelte der ikke følger med tiden.

Der finedes mere end en kommunistisk retning slesviger
Jeg er enig i, at socialister har en bred vifte at mere eller mindre forskellige synspunkter. Men jeg er ikke enig i, at kommunister kun har en bestemt og dogmatisk opfattelse.

Fx er der de såkaldte venstrekommunister og rådskommunister, der allerede fra 1917 og frem skarpt kritiserede kommunisterne i Sovjetunionen. En kritik der fik Lenin til i 1920 at skrive en hel bog, hvor han betegnede venstrekommunismen som en børnesygdom.

En socialist er ikke en umoden kommunist slesviger
Du spørger: "Kan man så sige at en socialist er det samme som en umoden kommunist?"

Nej det kan man ikke sige. Det er rigtigt at mange socialister og kommunister taler om et socialistisk samfund som forløber for et endeligt kommunistisk samfund, så der kunne man altså godt tale om et umodent socialistisk samfund i forhold til et modent kommunistisk.

Men deraf kan man ikke udlede, at socialister bare er umodne kommunister. Det er bare forskellige betegnelser for en alt i alt meget broget og sammensat skare på den politiske venstrefløj. Men at betegne det ene som en umoden udgave af det andet ville være urimeligt.

Og lad mig så lige i forbifarten nævne, at der bortset fra nogle få bemærkninger hos Marx ikke findes nogen egentlig beskrivelse af, hvordan et kommunistisk samfund ser ud.

svar psan89
socialismen er, som der bliver sagt mere fleksibel end kommunismen, men den havde Marx forudset og han sagde at den ville være et for stadie til kommunismen ligesom et kapitalistisk samfund ville komme før socialismen. Det var f.eks. her at sovjet menes at være gået galt det at de sprang direkte fra kapitalisme til kommunisme uden at have været over socialismen. Andre mig selv inklusiv, mener bare at kommunismen og socialismen ikke er holdbare løsninger og bygger på ideer og visioner, som umuligt kan idfries

for et retfærdigt samfund jpagh
kun en rentefri nationalbank som kan støtte natinalstrategiske udviklingsprojekter og frarive de stakkels ofre af kapitalismens dæmoniske klør som udnytter deres naivitet og trang til at deltage i et samfunds goder uden at have mulighed for det, ved stadig at forhøje deres gæld ved uetiske renter kaldet åger.

Sandhed med modifikationer MarxKlassik
Helt rigtigt er det nu ikke. Både socialismen og kommunismen var begreber Karl Max brugte om den samme strategi. Det er rigtigt som ”grådt gul” siger at oprindelig mente mange at der var en overgang til kommunismen. Nogle kaldte det socialisme andre revolutionær socialisme. Især Lenin og Trotskij. Ingen af dem forstillede sig at det ville være en lang historisk proces. Stalin var mere realistisk, måske fordi han levede længere, han mente at der ville gå en rum tid inden det kommunistiske samfund kunne gennemføres. Eduard Bernstein og Karl Kautsky videreudviklede socialismen sådan så den passede på vores tids samfund. De fleste socialdemokratier i Europa er resultatet af denne videreudvikling af Marx oprindelige tanker. Man skal i øvrig huske at skelne mellem Marx som videnskabsmand og som politiker. Karl Marx var den første samfundsvidenskabelige forsker der påpegede at et samfund skulle forstås som en helhed. At samfunds økonomien, klasseforskelle, imperialismen, religion, skolevæsen og politik, alt hang sammen og indvirkede på hinanden. Man siger at forskellige strukturer hænger sammen. Spørgsmålet er så om der er en struktur der betinger de andre. Marx mente ja, og at det var de økonomiske strukturer forstået som produktionsforhold. Så man på produktionen var det indlysende at nogen ejede fabrikkerne og produktions stederne meden de mange ikke ejede noget. De var lønarbejdere. Denne struktur med nogle få ejere af produktionsmidlerne og en masse der arbejde for dem, skabte et klasse skel. Et skel mellem dem som havde og dem som ikke havde. Udbyttere og udbyttede. Marx så dynamikken i historien som en kamp mellem disse to grupper: klassekampen. For øvrigt er der mange borgerlige filosoffer der mener det samme. Forskellen på dem og Marx er bare at de mener at man ikke må afskaffe forskellene i samfundet for så vil udviklingen gå i stå. Konservativ folkeparti har faktisk stædig denne ideologi), Marx derimod mente at man skulle arbejde herimod det klasseløse samfund. Denne proces hen imod det klasseløse samfund er socialisme eller kommunisme.
Hvis du er interesseret i videreudviklingen af Marx tanker kan du læse: Karl Marx ” Det kommunistiske Manifest”. Forlaget Fremad. 5. oplag. Heri er der et godt forord af Karl Kautsky