Spørgsmål til ftg

Spørgsmål til ftg Anonym JV (3)
I Mattæus 24: 34 står der:

"Jeg skal sige jer en sandhed: Denne generation skal afgjort ikke forsvinde
før alt dette sker"

Taler Jesus her om samtidens "onde" generation af Jøder uden tro, som modsvares af tilsvarende nulevende generation som også er en ond generation?

Med venlig hilsen
Anonym JV (3)

Jo. Du har ret ftg
Vh. ftg.

Du er dumpet ftg! Erik Jørgensen
Jeg er meget skuffet over dig ftg jeg troede at du
var en flittig Vagttårnslæser og du holdt trit med det
voksende lys så din kundskab var nøjagtig og opdateret,
så derfor må jeg sige: du er dumpet med et brag!
det er vist på tide at du trækker dig ud af denne debat
og overlader denne vigtige opgave til andre!

HERUNDER KOMMER DET RIGTIGE SVAR LÆG MÆRKE TIL PARAGRAF 13
Vagttårnet 15 februar 2008 sid 23 og 24 >>>STUDIEARTIKLEN<<<

""10 Dette blad har tidligere forklaret at i det første århundrede
betød udtrykket „denne generation" i Mattæus 24:34
„samtidens generation af jøder uden tro".* Den forklaring syntes
rimelig, for alle de andre steder i Bibelen hvor Jesus
bruger udtrykket „generation", har det en negativ betydning,
og i de fleste tilfælde bruger Jesus det sammen med et
negativt tillægsord, som for eksempel „ond".
(Matt. 12:39; 17:17; Mark. 8:38) Derfor mente man at
jesus i den nutidige opfyldelse sigtede til den onde
„generation" af mennesker uden tro som ville se både de
begivenheder der ville kendetegne „afslutningen på
tingenes ordning" (synte´leia), og enden (té los) på den.

11 Det er rigtigt at da Jesus brugte ordet„generation" negativt,
talte han til ellerom de onde mennesker på hans tid. Men gjaldt
det nødvendigvis udtalelsen i Mattæus 24:34? Vi husker at det
var fire af jesu disciple der henvendte sig til ham „da de var
for sig selv". (Matt. 24:3) Eftersom Jesus ikke brugte noget
negativt tillægsord da han talte til dem om „denne generation",
ville de uden tvivl have forstået det sådan at de og de øvrige
disciple hørte til den „generation" der ikke ville
forsvinde „før alt dette[var sket]".

' Se Vagttårnet for l. november 1995, side 11-15, 19

12 Hvordan kommer vi til denne konklusion? Ved nøje at
studere sammenhængen. Som der står i Mattæus 24:32,33,
sagde Jesus:„Men lær følgende af billedet med figentræet:
Så snart dets unge gren bliver blød og skyder blade, ved
I at sommeren er nær. Således ved i også, når l ser alt
dette at han er nær for døren." (Jævnfør Markus 13:28-30; Lukas21:30-32).
Derefter læser vi i Mattæus 24:34:.Jeg skal sige jer en sandhed:
Denne generation skal afgjort ikke forsvinde før alt dette sker."

13 Jesus sagde at det var hans disciple, de som snart skulle
salves med hellig ånd, derskulle kunne drage visse slutninger
når de så „alt dette". Det må derfor være disciplene Jesus har
tænkt på da han sagde: „Denne generation skal afgjort
ikke forsvinde før alt dette sker."

14 Til forskel fra dem der ikke havde tro,ville Jesu disciple ikke
alene se tegnet, men de ville også forstå betydningen af det. De ville
'lære' af de forskellige dele af tegnet og 'vide' hvad de betød.
De ville forstå at „han er nær for døren". Selvom både jøder som ikke
havde tro, og troende salvede kristne så enbegrænset opfyldelse af
Jesu ord i det første århundrede, var det kun hans salvede disciple dengang
der kunne lære af begivenhederne, altså forstå den virkelige betydning af dem.

15 De som ikke har nogen forståelse i åndelig henseende i dag,
mener ikke at tegnet på Jesu nærværelse er særlig iøjnefaldende.
De mener at alt er som det altid har været. (2 Pet.3:4) Kristi trofaste
salvede brødre, vor tids Johannesskare, har derimod set tegnet som var
det et lynglimt, og forstået hvad det betyder. Som skare betragtet udgør
disse salvede den nutidige „generation" af samtidige som
ikke vil forsvinde „før alt dette sker".* Det tyder på at nogle som
er Kristi salvede brødre, stadig vil være i live på jorden når den
forudsagte store trængsel begynder.""

Erik Jørgensen

Dumpet? Det er altså ikke en eksamensopgave. ftg
Der var en ond generation på Jesu tid, men der er altså også en nutidig ond generation. Siden 1914 er en generation af mennesker blevet gennemsyret af fordærv, nøjagtig som det var tilfældet på Jesu tid. I dag har fordærvet antaget globale proportioner.

Med venlig hilsen, ftg.

Nej du er dumpet anonym Jv (2)
Til "Erik Jørgensen"(Til læsernes oplysning: Jehovas vidners pressechef hedder Erik Jørgensen og arbejder på landskontoret i Holbæk.)


Det her er dog noget besynderligt.
Mon ikke Anonym JV (3) og Erik Jørgensen er en og samme person.
Det kan du, og bør du svare på.

Er det en syg form for humor, eller et forsøg på bizar sarkasme at bruge disse navne.
Hvis ikke man er et Jehovas vidne, hvorfor så foregøgle noget i den retning. Hvad er formålet ?
Hvad er din baggrund, for at stille spøgsmålet i den form du gør ?


Jeg forstår godt ftg`s kortfattede svar. Et Jehovas vidne ville aldrig stille et spørgsmål på den måde til en trosfælle.

Hvis man som Jehovas vidne er i tvivl om et emne, så undersøger man det naturligvis til bunds. Ved at læse eller spørge andre mere erfarne Jv, som for eks de ældste.

Jeg har haft stillet spørgsmål til andre Jv, men lægger ikke skjul på hvem jeg er, eller hvad mit formål er.

Der har af og til, været skrevet om "at kunne læse og forstå en tekst" også fra min side, når en moddebattør tager sig friheder og udlægger en at vore tekster farvet af egne holdninger.

Tro ikke, vore tekster ikke må underlægges kritik. jeg er selv af og til kritisk. Måske kunne man bruge en anden vending i en oversættelse.

Det er en afvejning fra oversætteren, der som udgangspunkt naturligvis ikke har problemer med at forstår sit forlæg.
Hvilket han ligeledes holder sig til.

Artiklen i Vagttårnet giver ikke problemer med forståelsen, synes jeg. Det er så mit synspunkt.

"Misforståelsen" fra vor mystiske debattør, er
temmelig bevidst, kan enhver da se.
Artiklen er skrevet om "hvad Kristi nærværelse betyder for dig"
Den er ikke specielt rettet mod en dybdegående udredning om "denne generation"
Det kunne man gøre, og har gjort i andre artikler.
Den koncentrerer sig om de udvalgte, som det ses.
Hvor svært kan det være.

Derfor vil jeg forsøge at gå et lag dybere, så "anonym Jv (3) og Erik jørgensen ?" kan blive orienteret.

Jeg vil ikke komme med en lang redegørelse.

I situationen drejer det sig om, Jesus disciple kommer og spørger om tegnet på afslutningen på tingenes ordning og jesus nærværelse, som det kaldes.
Mattæus 24:34.

Han fortæller så om "denne generation"

Hvis man læser hele Mattæus kap 24, og de henvisninger der er i artiklen til forskellige skriftsteder, bliver det hele noget mere klart.
Vore "venner her" undlader at tage hensyn til dette ret væsentlige i læsning og forståelse af artiklen.

Jeg vil oplyse at Jesus taler til sine disciple, som også tilhører den udvalgte skare. Derfor er Jesus forklaring rettet særligt til dem, om at forstå tegnene.

Det betyder ikke Jesus udelader alle andre.
De, der ikke hører til den udvalgte skare.

Det fremgår af artiklens paragraf 16. Hvor står højt og tydeligt står at Jesus også siger:
Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Hvilket fremgår af henvisningen til Markus 13:37
Men det er sekundært i forhold til forklaringen rettet til de disciple, der taler med Jesus.

Det hele er et spørgsmål om at læse hvad der skrives.

I de sidste tider vil der altså være nogen, der kan se og ikke mindst forstå tegnene.
Både den ene og den anden gruppe.
Johannes 10:16

Så denne generation af af de udvalgte, vil ikke forsvinde inden Jesus kommer i sin nærværelse, og de vil se og forstå.
dog ikke alle vil se og forstå i første omgang.(den såkaldte onde del af generationen) (i bibelske termer)
Med onde menes reelt onde i forskellige grader, men også de der afviser Jesus. Det behøver ikke nødvendigvis være "onde" mennesker.

Den lille skare vil selvfølgelig ikke være de eneste der bor på Jorden. Andre disciple og ikke troende vil selvsagt være her.
Så situationen vil ikke være anderledes, end da jesus udtalte ordene. Der vil være, som det siges i 2. Timoteus 1:3 være en ond generation. Men det er altså ikke til dem, jesus taler, specielt i denne situation.

Kort tid inden Harmagedon, vil det gå op for de, der foragteligt afviste Jesus nærværelse. (tæt forbundet med året 1914)
At det Jesus fortalte om denne generation var sandt, og omend på en noget mere ubehagelig måde, også vil få betydning for dem.

Mattæus 24:30
"da skal alle jordens stammer slå sig selv af sorg, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med magt og megen herlighed."


Jeg vil stærkt anbefale, når man læser en artikel i Vagttårnet, så også læse henvisningerne til biblen.


AJV2

(ægte Jehovas vidne)

Re.: 1914 jalmar
´
Hvis nogen da siger til jer: Se, her er Kristus! eller: Her er han! så tro det ikke;

re: re: 1914 anonym Jv (2)
Til Jalmar

Jesus blev nærværende i 1914 (paurosia)
men ikke synlig. Præcis som der står i biblen.

Hvornår har Jehovas vidner udpeget jesus og sagt:
Se, her er Kristus! eller: Her er han!

Du skulle prøve at læse biblen.

Jesus har- Lyjse-
ALTID været nærværende ved [s]HELLIGÅNDEN[s] - Gud er overalt.

Jesu nærværelse er usynlig, ftg
og Gud er i himlen.

Med venlig hilsen, ftg.

Ja- Lyjse-
Jesus er i himlen, men hans ÅND er overalt, Talsmanden [l]

oplysning sandhedsvidne
Der findes 773 personer i Danmark der Erik Jørgensen, -
hvor mange "anonym JV" der findes vides ikke!

Så findes der mindst fem millioner, fem hundrede tusinde ftg
der ikke hedder det. Erik Jørgensen er et kendt navn i Danmark fordi han er talsmand for Jehovas Vidner.

Med venlig hilsen, ftg.

bemærk her hvordan AJV2 bortforklarer.. arres
.. og forsger at lægget et røgslør ud over endnu en at sektens mange fejltagelser !

Lad os lige starte med at slå fast at "Erik Jørgensen" (hvem han så end måtte være!)har helt ret når han "dumper" ftg.

ftg svarede forkert, i forholdt til hvad der er "sandheden", - men var dette spørgsmål blevet stillet for et par år siden, og hvis vi forestiller os at ftg havde svaret nøjagtig det samme, - ja, så havde han bestået med bravour !

Hvis vi imidlertid havde stillet spørgsmålet for 20 år siden, - og hvis vi igen forestiller os at ftg havde svaret nøjagtig det samme, - ja, så var han desværre dumpet, for så var hans svar desværre ikke i overensstemmelse med "sandheden".

Vi går lige et skridt videre og forestiller os at spørgsmålet var blevet stillet for 90 år siden, - og igen forestiller os at en ftg-lignende person havde svaret på samme måde, - ja, så var han desværre også dumpet, -

-DER IMOD ville AJV2 have bestået !

HVORFOR ?

Fordi forståelsen af disse skriftssteder i dag er nøjagtig den samme som på Russels tid !

Vidnerne bliver ganske vist bildt ind at der er tale om "voksende lys", men som enhver kan se så er der i virkeligheden tale om at det hele kører i ring !

Sørgeligt !

Uanset hvilken af disse "forståelses-perioder" vi vælger at dykke ned i, ville vi få en forklaring meget lig det vrøvl som AJV" lige har præsteret, - fremført med stor overbevisning, med udvalgte skriftsteder, forklaringer,og formaninger o.s.v. Der ville helt sikkert også til slut være en opfordring til at læse i Vagttårnet, - fordi der kan du finde "sandheden" !!!


Vi andre normalt begavede personer, har naturligvis for længst gennemskuet Vagttårns-selskabets "fortolknings-cirkus", og tager dybt og inderligt afstand fra den form for bedrag.

Det er vigtigt at advare alle mennesker om den form for falskhed, og vejen frem er nok en grundig og seriøs afsløring af VT-selskabets metoder.

mvh arres

AJV2 skriver: arres
"Præcis som der står i biblen"


Hvor i Bibelen står der at Jesus var usynlig nærværend i 1914 ???????


arres

Re: Ajv2 skriver anonym Jv (2)
Mattæus 24.3+7

Ja, der står ikke jesus var, men at han vil komme.

Kaqhmenou de autou epi tou Orouv twn Elaiwn proshlqon autw oi maqhtai kat' idian legontev, Eipe hmin pote tauta estai, kai ti to shmeion thv shv parousiav kai sunteleiav tou aiwnov.
egerqhsetai (5701) gar eqnov epi eqnov kai basileia epi basileian, kai esontai (5704) limoi kai seismoi kata topouv.

Samt Daniels profeti om hedningenes tider.
samt apostelgerningerne 1:9

Det burde være nok til at forstå det.

Re: bemærk her........ anonym Jv (2)
Citat:

Vi andre normalt begavede personer, har naturligvis for længst gennemskuet Vagttårns-selskabets "fortolknings-cirkus", og tager dybt og inderligt afstand fra den form for bedrag.

Det er vigtigt at advare alle mennesker om den form for falskhed, og vejen frem er nok en grundig og seriøs afsløring af VT-selskabets metoder.

Kommentar.

At du ikke forstår min forklaring er ikke min fejl.

Men du kan så forklare hvad der menes med denne generation.?

Jeg vil nu alligevel opfordre til, at læse vore blade, og ikke undlade at læse hele artiklen og henvisningerne.
Så kan enhver selv træffe sin afgørelse.

Lyder det ikke rimeligt ?

det er ikke mig.. arres
.. der har et forklaringsproblem !

Jeg har ikke fremført flere på hinanden følgende forklaringer, og kaldt dem for "sandheden", - for så derefter pludeselig få et anfald af "voksende lys" (i øvrigt et udtryk der ikke findes i Bibelen), og så efterfølgende ænder total på fortolkningen, -

- OG, - stadig påstå at det er "sandheden"

Citat:

"At du ikke forstår min forklaring er ikke min fejl."

Kommentar:

Det er ikke et spørgsmål om at forstå din forklaring, det er et spørgsmål om at gennemskue VT-selskabets falskhed !

Personlig tror jeg at "denne generation" henviser til mennesker der levede på deciplenes tid, - det er de fleste vist enige om.

- men jeg påstår ikke at min forståelse er sandheden !

arres

udenomssnak !!! arres
Der står stadig INTET om at Jesus VIL være usynligt nærværende i 1914 !!


arres

hvad foregår der oppe i deres hoveder? reach
anonym JV (2) skriver:

"Kort tid inden Harmagedon, vil det gå op for de,
der foragteligt afviste Jesus nærværelse.
(tæt forbundet med året 1914)
At det Jesus fortalte om denne generation var sandt,
og omend på en noget mere ubehagelig måde,
også vil få betydning for dem." (citat slut)

Jeg må tilstå da jeg læste det tænkte jeg sikkert noget ævl!

Flertallet af jordens befolkning beskæftiger sig ikke ret meget med
"Jesu nærværelse" eller med "denne generation" alle disse tanker
er noget der foregår oppe i hovedet på dig og dine trosfæller,
det er ligeså tåbeligt som når ftg postulerer at Erik Jørgensen
er kendt navn i Danmark fordi han er talsmand for Jehovas Vidner!!!
(spørg 1000 tilfældige mennesker: hvem er Erik Jørgensen?)
Så spørgsmålet er til jer: ftg og anonym JV(2)!! Hvor dum kan man være?

Med venlig hilsen
Walther

Rettelse det hedder Herostratisk kendt som: jalmar
´


... jehovas vidnes bortforklarings-mand ftgmed venlig hilsen

jalmar

Når man siger at JW/WTS-Jesus er nærværende siden jalmar
´... 1914 (var det i 1930 den tælleprås blev tændt)

Så siger man faktisk noget der kun er belæg for i JW/WTS-regi ...

For KRISTNE mennesker har Jesus Kristus været nærværende altid -

Alene dette påstået sagt af samme JESUS borger for det faktum:

....... JOHN 14:14 .......
"Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det"
*******
Hvordan skulle han kunne opfylde noget uden at være nærværende?


Det er nedenstående I desværre ikke forstår rækkevidden af -
Derfor er angsten for Harmadedon reel:

....... Lukas 17:20,21 .......
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer,
svarede han: »Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det;
v21
man vil heller ikke kunne sige:
Se, her er det! eller: Se dér! For Guds rige er midt iblandt jer.«
*******

Som JW/WTS kan påstå at Bibelens ord rækker ind til d.d. må ovenstående også være
sandheden - Og GUD er GUD om det er Åb.1:8 el. 22:6-16 - i BIBEL og GRUNDSKRIFT (ikke NWT)


Så jeg synes DU skulle tage nedenstående ad notam:

....... 2. Peters.2:1-3 .......
Der var dog også falske profeter i folket,
→ ligesom der også blandt jer vil komme falske lærere,
som vil indsmugle ødelæggende vranglærdomme og tilmed
fornægte den Herre, som købte dem.
De nedkalder en brat tilintetgørelse over sig selv, ←
v2
→ men mange vil følge dem i deres udsvævelser,
og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem. ←
v3
→ I deres griskhed vil de søge at
udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier; ←
*******

→ I deres griskhed vil de søge at
udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier; ←

→ og sandhedens vej vil komme i vanry på grund af dem ←

Tja det er jo ikke for meget sagt - følger man debatterne rundt omkring.Med venlig hilsen

jalmar

Reklame nr.98736784943 lys.og.morke
Nå nå nu er ftg & J.V.= W.T. her igen igen sååå er
det vist på tide at jeg også reklamer lidt for min
nye kult Oøkse Kegle…

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217 &posting=1529276

vi har alle rade over 88 Medlæmmer…

:) 1.Under Oøkse Kegles Lys vil du opleve dit sande jeg.

Hilsen Fra
Oøkse Kegle og Lys & Mørke ;P

Ps.
Har i set at Oøkse Kegle har fået en humle:
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217 &posting=1542798

........................................................................................

vask Hjerne
Det lyder mere som begyndelsen til en omgagn hjernevask.

med sørgelig hilsen HV

21 vers 14 Lukas
Da der INGEN årstal står i Bibelen hvor har du så fra at Messias` komme var i 1914 ?

Det er ret så tydeligt at hverken "ftg" eller "AJV2" kender JVernes historie.

med venlig hilsen L